Προκήρυξη Θέσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

3 Min Read

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 209/17-10-16 αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω θέματα:

       

- Advertisement -

    –Ανάπτυξη υπολογιστικού προτύπου πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων για ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό δομημένου περιβάλλοντος.

     – Μοντελοποίηση μη- μόνιμων δυνάμεων σε μη- αεροδυναμικά σώματα και πρόβλεψη ρευστοδυναμικά διεγειρόμενων ταλαντώσεων. 

-Ενεργοποίηση CO2 προς χρήσιμα χημικά προϊόντα/καύσιμα με χρήση καταλυτικών και ηλεκτροχημικών μεθόδων.

-Ταχεία αντίστροφη μηχανική και σχεδιασμός προιόντος για μηχανολογικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς.

 -Τεχνολογίες λογισμικών «διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντος 

(PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT – PLM)”, με επικέντρωση στα μηχανολογικά προϊόντα/κατασκευές.

 

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

 • Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.
 • Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών.
 • Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

 

 

Κριτήρια επιλογής

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 

 1. Το γενικό βαθμό του διπλώματος/πτυχίου.
 2. Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,
 3. Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
 4. Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). με την αρωγή αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στην υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή.
 5. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα.

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 18 Νοεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη):

 

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,
 2. Τίτλο Σπουδών
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 5. Βιογραφικό σημείωμα,
 6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,
 7. Συστατικές επιστολές.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη,    από τις 07-11-2016 έως και τις 18-11-2016, τηλ. 24610-56605.

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση