Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη μονάδα ΣΗΘΥΑ στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς – Στα 80 εκατ. ο προϋπολογισμός, αρχές του 2022 ξεκινούν τα έργα

2 Min Read

Τον διαγωνισμό για την κατασκευή της μονάδας ΣΗΘΥΑ στο χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς προκήρυξε η ΔΕΗ, με τα έργα να προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2022.

Το έργο αφορά μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος τουλάχιστον 65 MWth υπό μορφή θερμού νερού για το δίκτυο τηλεθέρμανσης.

- Advertisement -

Προκειμένου να χαρακτηριστεί ως ΣΗΘΥΑ, ώστε να μπορεί να αποζημιωθεί για την ηλεκτρική παραγωγή με συγκεκριμένη τιμή (feed in tariff), το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 10% και συνολικό μικτό βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 15%.

Η συνολική εγκατάσταση θα λειτουργεί ως ΣΗΘΥΑ για τη θερμαντική περίοδο (5100h) και όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ως κατανεμόμενη μονάδα στο δίκτυο.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση να έχει τεθεί σε λειτουργία εντός 22 μηνών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου του έργου.

Για το σταθμό ΣΗΘΥΑ, θα χρησιμοποιηθούν τετράχρονες μηχανές εσωτερικής καύσης με φυσικό αέριο, με πρόβλεψη ώστε οι μηχανές να είναι hydrogen ready για ποσοστό H2 άνω του 10% κ.ο. στο μίγμα του φυσικού αερίου, χωρίς να υποβαθμίζεται ο βαθμός απόδοσης των μηχανών και η παραγόμενη ισχύς.

Ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει η ΔΕΗ αφορά τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο “Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project) Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥ 65MWth στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς”.

Όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες για την κατασκευή και την τελική λειτουργία του συστήματος θα είναι στην ευθύνη του αναδόχου.

Κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ, πλέον των δικαιωμάτων προαίρεσης.

energypress

Μοιραστείτε την είδηση