Προκηρύχτηκε η θέση Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κοζάνης για θέματα οργάνωσης και διοίκησης γραφείου, διαχείρισης ζώων συντροφιάς και αδέσποτων

2 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη για θέματα οργάνωσης και διοίκησης γραφείου, διαχείρισης ζώων συντροφιάς και αδέσποτων καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται  ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Γ) Άριστη  γνώση αγγλικής γλώσσας

Δ) Γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ε) Εργασιακή εμπειρία σχετική με την προς πλήρωση θέση.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και η ενεργός συμμετοχή σε φιλοζωικό σωματείο.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο  και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών (παρ.4, άρθρο 163 του ν.3584/2007).

 Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  σε φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.  4713/21-02-2024 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου είτε ταχυδρομικά (Πλατεία Νίκης 1, ΤΚ 50131, Κοζάνη) έως τις 29/02/2024.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση