Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 13 φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης

1 Min Read

Η εγκατάσταση των 13 Φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία του Δήμου Κοζάνης, συμβάλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας ενώ αναμένεται ετήσια παραγωγή 222.600kWh και αποφυγή 133,5 τόνων διοξειδίου του άνθρακα CO2.

Ο Δήμος Κοζάνης έχει ολοκληρώσει τη σύνδεση συνολικά 31 Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συνολικής ισχύος 340kW που ισοδυναμεί με ενέργεια περίπου 156 νοικοκυριών και εξοικονόμηση πόρων άνω των 50.000€ / έτος.

Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Κοζάνης

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΑΠ Νομού Κοζάνης 2012-2016

Ανάδοχος Έργου: RENEL IKE

Μοιραστείτε την είδηση