Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Εορδαίας «2016-2019»

3 Min Read

Στο πλαίσιο εκπόνησης της Α΄ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Εορδαίας για την περίοδο 2016-2019, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων (stakeholders) στoν καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής για την περιοχή , ο Δήμαρχος Εορδαίας , Σάββας Ζαμανίδης , καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους να συνδράμουν ενεργητικά στην Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση αποσκοπεί ο Δήμος Εορδαίας να συνδιαμορφώσει και να συναποφασίσει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και το όραμα του για την περίοδο 2016-2019 με την ενεργητική συμμετοχή (τοπική διαβούλευση) της τοπικής κοινωνίας. Η δημόσια διαβούλευση εστιάζει στην καταγραφή των απόψεων –προτάσεων –εισηγήσεων στους εξής σημαντικούς τομείς :

Α) Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

- Advertisement -

Β) Κοινωνική Πολιτική

Γ) Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη.

Δ) Διοικητική Ικανότητα του Δήμου (εσωτερικό περιβάλλον)

Η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση , ξεκινάει την Δευτέρα 04-07-2016 και λήγει την Δευτέρα 11-07-2016 .

Το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού που τίθεται προς δημόσια διαβούλευση με την παρούσα πρόσκληση ,στο αρχικό του στάδιο έλαβε υπόψη και ενσωμάτωσε όλα τα συμπεράσματα-παρατηρήσεις-προτεραιότητες που κατέγραψαν οι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders) μετά τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου (εγκεκριμένο από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ) καθώς επίσης και τα συμπεράσματα –εισηγήσεις που προέκυψαν από την συνεδρίαση του θεσμικού οργάνου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Εροδαίας . Το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ptolemaida.gr .

Ως εκ τούτου με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους

  • Είτε εντύπως απευθυνόμενα στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου (25ης Μαρτίου 15- 1ος Όροφος , Γραφείο 11, Δημοτικό Κατάστημα)
  • Είτε ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : [email protected] ή [email protected]

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και την αξιοποίηση-αξιολόγηση των συμπερασμάτων αυτής θα διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού το οποίο θα ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας σε επικείμενη συνεδρίαση

Για οποιοδήποτε θέμα χρήζει διευκρίνισης ή επεξήγησης τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απευθύνονται στην κα. Κατερίνα Ιτσκου , υπεύθυνη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Εορδαίας – Τηλέφωνο : 2463350105 (25ης Μαρτίου 15-1ος Όροφος ,Γραφείο 11, Δημοτικό Κατάστημα).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση