Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ σε Επιτροπές α) Διαγωνισμών Έργων και β) για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

1 Min Read

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ’, περίπτωση ε’ και περίπτωση στ’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καταρτίζει :

Α) Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του, σε επιτροπές διαγωνισμών έργων
B) Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του, ανά κατηγορία κύριας μελέτης σε διάφορες επιτροπές

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ, που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τους παραπάνω καταλόγους, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν
τα σχετικά αρχεία (αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) που φαίνονται στους παρακάτω συνδέσμους:
– Για τον κατάλογο σε επιτροπές διαγωνισμών έργων ΕΔΩ
– Για τον κατάλογο σε επιτροπές ανάθεσης μελετών ΕΔΩ

και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα γραφεία του τμήματος (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη) έως τις 17/2/2017.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Μοιραστείτε την είδηση