Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στα «ΚΔΗΦ/ΑμεΑ- Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης» και «ΚΔΗΦ/ΑμεΑ- Ειδικό Εργαστήρι Πτολεμαΐδας»

12 Min Read

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης», δημοσιοποιεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικά ωφελούμενους για την συμμετοχή στην πράξη με τίτλο «ΚΔΗΦ/ΑμεΑ- Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης» με κωδικό ΟΠΣ 6002486 στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» και «ΚΔΗΦ/ΑμεΑ- Ειδικό Εργαστήρι Πτολεμαΐδας» με κωδικό ΟΠΣ 6002493 στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» από τις 16/10/2023 έως 31/10/2023.

Η πράξη συμβάλλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, παρέχοντας υπηρεσίες φιλοξενίας και φροντίδας σε άτομα με αναπηρία. Παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης για μειονεκτούντα άτομα, διευκολύνει κυρίως τα ΑμεΑ και τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

- Advertisement -

Τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης αναμένονται να είναι α) η διημέρευση – ημερήσια φροντίδα των ατόμων με νοητική υστέρηση, β) η δημιουργική απασχόλησή τους, γ) η κοινωνική τους ένταξη, δ) η ψυχολογική στήριξή τους, ε) η στήριξη και συμβουλευτική της οικογενείας, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού κα να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας, στ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ ανδρών και γυναικών.

Ο αριθμός ωφελουμένων που θα εξυπηρετεί η δομή είναι 22 άτομα στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης» και 18 άτομα στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) ¨Ειδικό Εργαστήρι Πτολεμαΐδας¨. 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης» προκειμένου να καλύψει πιθανές αποχωρήσεις ωφελούμενων κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος προβαίνει στην κάλυψη κενών θέσεων δυνητικά ωφελούμενων.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος του, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμόδιου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμόδιου οργάνου της μονάδας. 

Με στόχο να τηρούνται στατιστικά στοιχεία και σε επίπεδο αιτούντων, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο) του δυνητικά ωφελούμενου.
 • Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο) του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα ή εκπροσώπου.
 • Φύλο και ηλικία ωφελούμενου.
 • Παλιός ή νέος ωφελούμενος της δομής (αν ο δυνητικός ωφελούμενος έχει λάβει ή όχι υπηρεσίες από το ΚΔΗΦ πριν τη συμμετοχή του στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 
 • Είδος (κατά τις διακρίσεις της με αριθμ.  Π4α/οικ. 4633/1993 (Β. 789) ΥΑ, όπως ισχύει) και συνολικό ποσοστό αναπηρίας.
 • Τύπος κατοικίας (μονάδα κλειστής περίθαλψης, ΣΥΔ, ιδιωτική ή οικογενειακή κατοικία, κ.α.).
 • Ασφάλιση (ναι/όχι).
 • Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης (ύπαρξη άλλου ΑΜΕΑ στην οικογένεια, μονογονεακή, κ.α.).
 • Στοιχεία εργασιακής κατάστασης γονέα / κηδεμόνα. 

Σημειώνεται ότι, οι ωφελούμενοι, δεν θα πρέπει:

α) να αποζημιώνονται για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που τους παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη, και 

β) να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή Κάρτα Αναπηρίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς. 

 1. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
 2. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ, για τουλάχιστον μία πάθηση από τις αναφερόμενες στην υπ΄ αρ. οικ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ή με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο από 67%. 
 3. Ειδικώς οι ανήλικοι, μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι με μόνη την υποβολή ηλεκτρονικού εισηγητικού ιατρικού φακέλου για την έκδοση πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. ή με μόνη την εγκριτική ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση ειδικών θεραπειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
 4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (σε ισχύ).
 5. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/ανάδοχος/επίτροπος/δικαστικός συμπαραστάτης) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ. 
 6.  Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του ωφελουμένου ή του νομίμου εκπροσώπου του περί μη κατοχής ΑΜΚΑ. 
 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και 

β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

 1. Σε περίπτωση ωφελούμενου που διαβιεί σε μονάδα κλειστής φροντίδας:
 • Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας της μονάδας που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος. 
 • Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 1, 2, 5 και 7, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας της μονάδας, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του φορέα.

Επιλογή ωφελούμενων

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

 1. Τύπος πλαισίου διαμονής (μονάδα κλειστής φροντίδας, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).
 2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.
 3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.
 4. Οικογενειακή κατάσταση.

Για τη διαδικασία επιλογής ο δικαιούχος θα πρέπει να προβεί με σχετική απόφαση στη σύσταση σχετικής επιτροπής εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των συμμετεχόντων στην Πράξη, στην οποία συμμετέχει και ο Υπεύθυνος της πράξης/έργου. 

Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια:

 1. Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών. 

Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. 

 1. Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. 

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακας κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταγούν/επιλεγούν βάσει των 5 προαναφερομένων κριτηρίων επιλογής: 

Ειδικότερα, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
1. Τύπος πλαισίου διαμονήςΜονάδα κλειστής φροντίδας30
ΣΥΔ 20
Ατομική/ οικογενειακή κατοικία10
2. Ασφαλιστική ικανότηταΑνασφάλιστος/η20
Ασφαλισμένος/η10
3. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματοςΕισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας *20
Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας10
4. Οικογενειακή κατάστασηΎπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)12
Μέλος μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανό άτομο με αναπηρία12
Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου).8

* Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2022 ορίζεται σε 5.712 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα της οικογένειας προκύπτει μετά τη διαίρεσή του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος με το ισοδύναμο μέγεθος της οικογένειας. Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 14 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που λαμβάνεται από όλα τα μέλη του νοικοκυριού και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

 (Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης από τη Δ.Α. έχουν δημοσιευτεί από την ΕΛΣΤΑΤ νέα επικαιροποιημένα στοιχεία, το κριτήριο προσδιορίζεται ανάλογα). 

Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, περιγράφοντας επίσης τις επιμέρους εργασίες/στάδια που πραγματοποιήθηκαν. 

Κατόπιν ο δικαιούχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των ωφελουμένων. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελουμένων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης. 

Για τα ωφελούμενα άτομα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που συμμετέχουν ήδη στην πράξη, δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω κριτήρια επιλογής.

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν και να προσέλθουν στα γραφεία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης» στην οδό Αιανής 2 περιοχή Αγίου Αθανασίου Κοζάνης και Πτολεμαΐδα Δ.Δ Αγίου Χριστοφόρου στο κτίριο του Δημαρχείου του πρώην Δήμου Αγίας Παρασκευής, από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ.-15:00 μ.μ. προκειμένου να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ τους και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με σκοπό να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461033969 Κοζάνη και 2463021513 Πτολεμαΐδα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση