Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ)

9 Min Read

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών του ΠΣΕΚ-ΠΔΜ που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας α/α/219/30-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΨΩ7ΛΨ-584), με θέμα «Στελέχωση και Συγκρότηση της  Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,

έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/22-4-2005) για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
 3. Το Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
 4. Το Ν. 4386/2016 “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 83 Α’/11-  05-2016), όπου έρχεται να διευκρινίσει συμπληρωματικά από τον προηγούμενο Ν. 4310/2014 περί “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα στο άρθρο 8 που είναι η “Αντικατάσταση του άρθρου 10 του Ν. 4310/2014 “Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας”, όπου περιγράφεται η διαδικασία συγκρότησης εντεκαμελούς (11) Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) σε κάθε Περιφέρεια,
 5. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (κωδικός CCI 2014GR16M2OP006), που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10180 final/ 18.12.2014,
 6. Το Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (RIS3),
 7. Την άμεση ανάγκη συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 3 εδάφιο του Ν. 4386/2016

Καλεί

Α) καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Β) μέλη επαγγελματικών επιμελητηρίων και επιστημονικών συλλόγων, πολιτιστικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και από παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ, ώστε να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ).

 1. Έργο του ΠΣΕΚ

Το ΠΣΕΚ λειτουργεί ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕ-ΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ότι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:

α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.

β) Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου – Περιφέρειας.

γ) Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές.

δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.

ε) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως:

αα) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού.

ββ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.

γγ) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.

δδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται.

 1. Θητεία μελών ΠΣΕΚ

Η θητεία των μελών του ΠΣΕΚ είναι 4ετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία που επιλέχθηκαν αρχικά.

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας και συνοδευτικά δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα που να δηλώνεται μεταξύ άλλων το ακριβές χρονικό διάστημα σε μήνες και να αναγράφετε αναλυτικά η περιγραφή της ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα ΕΤΑΚ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα στο αναλυτικό βιογραφικό (τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις συμμετοχής, αποδεικτικά εμπειρίας κλπ) είναι αληθή και θα προσκομισθούν εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η αίτηση με το βιογραφικό σημείωμα και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά η ένδειξη «Για την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψήφιων Μελών του ΠΣΕΚ-ΠΔΜ» μέσα σε προθεσμία έντεκα εργάσιμων (11) ημερών που αρχίζει από τη Δευτέρα    28/11/2016 και λήγει  την Δευτέρα 12/12/2016.

Ο φάκελος υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Περιφερειάρχη, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.

Ταυτόχρονα, η αίτηση και το βιογραφικό αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: [email protected]

 1. Διαδικασία Αξιολόγησης/Επιλογής

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων προβαίνει:

 1. Σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων,
 2. σε σύνταξη Κατάλογου Υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά, ο οποίος θα περιλαμβάνει τριπλάσιο και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιο αριθμό υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών,
 • στην υποβολή του καταλόγου υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους.

Ο Περιφερειάρχης διορίζει με απόφασή του, τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και στην συνέχεια δημοσιεύεται η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ώστε να συγκροτηθεί το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ).

 1. Δημοσίευση πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο, στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdym.gr) και στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

 1. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

– στον κ. Ηλία Μουρατίδη, Προϊστάμενο Μον. Α1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, τηλ. 24610-53948 email: [email protected] και

– κα. Ματίνα Φούκα, στέλεχος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/ΠΔΜ, τηλ. 24610-52627, email:  [email protected]

Τα μέλη της Επιτροπής

 1. Λούτα Μαλαματή
 2. Γεωργία Χαριτούδη
 3. Άγγελος Λάππας
 4. Σπύρος Βουτετάκης
 5. Σάββας Σαπαλίδης

Συνημμένα:

 1. Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Υποψηφιότητας για το ΠΣΕΚ-ΠΔΜ (σε μορφή doc)
 2. Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ΠΣΕΚ-ΠΔΜ (σε μορφή doc)

Κοινοποίηση

 1. Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ Γεν. Γραμ. Έρευνας και Τεχνολογίας/ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, Μεσογείων 14-18, 11527 Αθήνα (με την παράκληση της ανάρτησης της συνημμένης ανακοίνωσης και της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ),
 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (με την παράκληση της ανάρτησης της συνημμένης ανακοίνωσης και της παρούσας

Μοιραστείτε την είδηση