Πρόσκληση παρουσίασης Στρατευσίμων κλάσης 2021 (κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000)

3 Min Read

1. Σας γνωρίζουμε ότι , οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021
(γεννημένοι το έτος 2000) που διαμένουν στους νομούς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , ήτοι Γρεβενών , Καστοριάς , Κοζάνης και Φλώρινας (ανεξάρτητα τα Μητρώα Αρρένων εγγραφής τους) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από (02 Ιανουαρίου έως και 02 Απριλίου ) στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας Κ. Δαβάκη 8 Κοζάνη (ώρες 08:00 έως 14:00) ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών .
.
α) Κατά την προσέλευσή τους , θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα , πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών.
(1) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

(2) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Advertisement -

(3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο WWW.amka.gr,γιατί η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων(ΑΔΤ-ΑΦΜ –ΑΜΚΑ )
στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.
β) Πρόσθετα είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) για την ταχύτερη και άμεση ενημέρωση επί των στρατολογικών τους θεμάτων.
γ) . Όσοι διαμένουν στο εξωτερικό , πρέπει να τους ενημερώσουν οι συγγενείς τους στην Ελλάδα προκειμένου να απευθύνονται στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές αρχές
δ). Όσοι έχουν προβλήματα υγείας , για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση , υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση μαζί με φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου απαραίτητα.

ε) Όσοι δεν τηρούν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν στις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις :
1) Ένα (1) μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής .
2) Δύο (2) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής .
3) Τρείς (3) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση , σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
ζ) Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων , οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι) , προκειμένου να θεωρηθούν ότι εμπρόθεσμα καταθέτουν το Δελτίο Απογραφής (ΔΑ), οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας (02 Απριλίου 2018) να υποβάλλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο Μητρώο αρρένων.

Για το Τμήμα Αστικής κ
Δημοτικής κατάστασης
Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση