Πρόσκληση του Ιδρύματος «GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION» για την χορήγηση υποτροφιών

6 Min Read

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία “GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION”, που εδρεύει στο Vaduz του Liechtenstein, σύμφωνα με το Σκοπό που περιλαμβάνεται στο καταστατικό του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση υποτροφιών.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για τους επιτυχόντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) της χώρας, που θα αποφοιτήσουν από τα Λύκεια της πόλης της Σιάτιστας (Γενικό Λύκειο, Μουσικό Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο), κατόπιν επιλογής – τρείς (3) υποτροφίες αξίας 600 € το μήνα η καθεμία. Εξαιρούνται οι επιτυχόντες σε Σχολές Στρατιωτικές, Ιερατικές και Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

1) Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων (Γενικού, Μουσικού και Επαγγελματικού) της πόλης Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης).

2) Να προέρχονται αποδεδειγμένα από φτωχές οικογένειες, κάτι που θα προσδιορίζεται από την προσκομιδή των εκκαθαριστικών της Εφορίας των γονέων (και του ίδιου του υποψήφιου, αν έχει) και του εντύπου Ε-9 ( εφόσον έχει).

3) Να έχουν υψηλή βαθμολογία επιτυχίας στο Πανεπιστήμιο

*********************************************

**** Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος.

**** Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του προηγούμενου έτους, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχει επιτύχει στην εξέταση των μαθημάτων του προηγούμενου έτους κι ειδικότερα στα μαθήματα που απαιτούνται ως αριθμός ή ως διδακτικές μονάδες από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής φοίτησης.

**** Η υποτροφία θα χορηγείται επί 12 μήνες το χρόνο για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών με προκαταβολή του ποσού κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα, μέσω Τράπεζας σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Για το πρώτο έτος μετά την επιλογή των υποτρόφων από την Επιτροπή η καταβολή θα γίνει στο τέλος του μήνα Νοεμβρίου και θα κατατεθεί αναδρομικά ο μήνας Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2016.

**** Ο υπότροφος υποχρεούται να προσκομίσει έγγραφο από την Σχολή του όπου θα αναγράφονται τα έτη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του σύμφωνα με τον Κανονισμό της Σχολής. Για τη συνέχιση των σπουδών του βασική προϋπόθεση θα είναι ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του.

Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη διεύθυνση: Ίδρυμα Παπαγεωργίου, Αριστοτέλους 5, Θεσσαλονίκη τ.κ. 54624, με την ένδειξη «Υποτροφίες Ιδρύματος GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION”, τηλ. 2310-224935 ή 2310-231578, στην οποία αίτηση πρέπει να απαριθμούνται και να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αλλιώς θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει η κατάθεσή τους και το Ίδρυμα δεν θα φέρει καμία προς τούτο ευθύνη.

Από 15-9-2016 μέχρι και την 1-11-2016, όχι πιο νωρίς, τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης ή επικύρωσης αυτών μέχρι και δύο μήνες πριν την 1-11-2016.

Συγκεκριμένα :

1) ΑΙΤΗΣΗ που θα απευθύνεται στο ΄Ιδρυμα που χορηγεί τις υποτροφίες με   υπογραφή του αιτούντα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του επιτυχόντα .

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ του επιτυχόντα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Λυκείου στο Πανεπιστήμιο ή Δελτίο Επιτυχίας από τη Σχολή Εισαγωγής του επιτυχόντα.

ΕΓΓΡΑΦΗ στη Σχολή Επιτυχίας.

Τα Υποχρεωτικά Εξάμηνα Φοίτησης στη Σχολή επιτυχίας (αυτό το έγγραφο σε κάποιες Σχολές ενσωματώνεται στο προηγούμενο έγγραφο).

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου με το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π (ή των γονέων και κηδεμόνων αυτού σε περίπτωση ανηλικότητας) με το εξής περιεχόμενο « δεν έχω λάβει και δεν λαμβάνω άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές και δεν έχω εκπέσει από υπαιτιότητά μου από υποτροφία που μου έχει απονεμηθεί. Όλα τα έγγραφα που προσκομίζω είναι γνήσια ή φωτοτυπίες γνησίων αντιγράφων επικυρωμένες σε Κ.Ε.Π.».

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης το πολύ 2 μηνών πριν την ημέρα επιλογής.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου Boΐου για τον υποψήφιο και τους γονείς του.

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Φορολογίας   Εισοδήματος των οικονομικών ετών 2012, 2013, 2014 και φορολογικά 2014, 2015 , του εντύπου Ε-9 των αντιστοίχων ετών και του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2016 (κι αν δεν υπάρχει του έτους 2015) της οικογένειας του υποψήφιου ή των γονέων χωριστά και του ίδιου (εφόσον έχει εισόδημα κι ακίνητη περιουσία).

Εάν έχετε Επιπλέον ΄Εγγραφα που δικαιολογούν τη δύσκολη οικονομική σας κατάσταση όπως ανεργία, χορήγηση κοινωνικού επιδόματος κ.λ.π., μπορείτε να τα προσκομίσετε.

***************************************************

**** Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει μέχρι τις 22-11-2016 με απόφασή της Επιτροπής Επιλογής, διορισμένη από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, η οποία θα αναρτηθεί στα γραφεία του Δήμου Βοΐου και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Λυκείων της πόλης Σιάτιστας.

 

 

 

Βαντούζ   30 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μοιραστείτε την είδηση