Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τα Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

4 Min Read


Με τη δημόσια δαπάνη να ξεπερνά τα 11,3 εκατ. ευρώ «τρέχει» αυτή την περίοδο η προκήρυξη της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), με πρώτο βήμα τη σύσταση από φορείς ΚΑΛΟ Κέντρων Στήριξης που θα λειτουργήσουν ως «σημεία ενημέρωσης», ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων ΚΑΛΟ.Στην κατεύθυνση αυτή, χρηματοδοτείται η σύσταση και η λειτουργία Κέντρων Στήριξης ΚΑΛΟ.

- Advertisement -

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 11.303.000 ευρώ, το οποίο κατανέμεται στις περιφέρειες ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 4.064.000 ευρώ
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 2.794.000 ευρώ
Αττική: 2.540.000 ευρώ
Στερεά Ελλάδα: 635.000 ευρώ
Νότιο Αιγαίο: 1.270.000 ευρώ
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι Φορείς ΚΑΛΟ.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν μία σειρά προϋποθέσεων, διαφορετικά θα απορρίπτονται.

Συγκεκριμένα:

Να είναι Φορείς ΚΑΛΟ, δηλαδή να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού μετάπτωσης του άρθρου 35 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως ισχύει, από το Γενικό Μητρώο ΚΑΛΟ μέχρι και 31/12/2017.
Να διαθέτουν βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ και να διαθέτουν βεβαίωση καταχώρησης διοικούσας επιτροπής στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ, όπου απαιτείται, μέχρι και 31/12/2017.
Να διαθέτουν τουλάχιστον τον ΚΑΔ 70.2 «Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης», πλην των 70.22.12.04 έως και 70.22.12.09, 70.22.12.11 και 70.22.30.01 έως και 70.22.30.03.
Να λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και να έχουν έδρα ή εγκατάσταση ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα για την οποία υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης.
Να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 12.000 ευρώ σε μία εκ των τριών τελευταίων δωδεκάμηνων διαχειριστικών χρήσεων. Για φορείς που δεν έχουν συμπληρώσει ετήσια διαχειριστική χρήση δώδεκα μηνών μέχρι τη δημοσίευση της πρόσκλησης, να διαθέτουν σύνολο εσόδων τουλάχιστον ύψους 7.000,00 ευρώ.
Ένα τουλάχιστον εκ των απαιτούμενων στελεχών πρέπει να είναι και μέλος του Φορέα ΚΑΛΟ που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης.
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας).
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
Να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ανά ΑΦΜ.
Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει τη νομική μορφή του Συνεταιρισμού εργαζομένων, να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4430/2016 αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων μη μελών.
Επιδότηση
Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 127.000 ευρώ ανά δικαιούχο και μπορούν να καλυφθούν δαπάνες για λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες μισθοδοσίας/αμοιβές μελών συνεταιρισμών εργαζομένων, δαπάνες προβολής – δημοσιότητας και δικτύωσης, δαπάνες για αγορά εξοπλισμού/λογισμικού, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας και δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών των Κέντρων Στήριξης.

Μοιραστείτε την είδηση