Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτ Μακεδονίας

straboy
από straboy
12 Min Read

Σσυνεδρίασε  την Tρίτη  14/03/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 

- Advertisement -
 1. Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3η /2017
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης «Νέες κατασκευές –συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017» προϋπολογισμός έργου 497.008,13 € (με το ΦΠΑ)
 4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου «Επισκευή-Συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ,στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ,στη ΖΕΠ Κοζάνης»
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθυλάκκου» προϋπολογισμός έργου 11.750,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541
 6.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (ΕΟ 4) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση ή μη του  πρακτικού Ι του επαναληπτικού συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας (Τμήματα εργοταξίων  Γρεβενά, Πεντάλοφος, Φλώρινα, Καστοριά), Αρ. Διακ. 03/2017
 10. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη τμήμα Γρεβενά)
 11. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου 1 παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου του αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2016-2017  (τμήματα Φλώρινα-Αντάρτικο, Πεντάλοφος – Τσοτύλι)
 12. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας για το έτος 2017
 13. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την  εκτέλεση της υπηρεσίας α) για την  διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης  β) για την διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές ) των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση ή μη του από 28/02/2017 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 59.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 15. Έγκριση μετάθεσης σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp, λαμπτήρων τύπου led,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών»
 16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο « Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο « Σύνδεση Τ/Θ της Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού με το σύστημα τηλεθέρμανσης Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης»
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή του έργου « Υλοποίηση έργων υποδομών ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής  Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης» από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Εθνικής συμμετοχής έργου “recall” για το έτος 2017από τη ΣΑΕ 541
 21. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης (επιδιόρθωση πεζοδρομίου στην Ε.Ο. Κοζάνης-Αιανής)
 22. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων από ΣΑΜΠ 041» Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων από ΣΑΕΠ 041» Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του υποέργου «Οριοθέτηση-χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως Δ124)» τίτλος έργου χρηματοδότησης «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς»
 25. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)»
 26. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την αξιολόγηση υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του ΤΣΕ/ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους
 27. Έγκριση δαπάνης για την παραγωγή εφαρμογής για κινητά για τον Τουρισμό στην Π.Ε. Κοζάνης μέσα από θεματικές διαδρομές
 28. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης  νέων δρομολογίων (12)  μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 29. Έγκριση αντικατάστασης μεταφορέα δρομολογίου της παράτασης για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
 30. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης
 31. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 163.780,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους
 32. Έγκριση αποδοχής  ποσού 1.216.173,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς  διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Απριλίου 2017 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και έδρας της Π.Δ.Μ.
 33. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 34. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου για παραίτηση από ένδικα μέσα
 35. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 36. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 37. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 38. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 39. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 40. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 41. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 42. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 43. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 44. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 45. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 46. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 47. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 48. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 49. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών
 50. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 51. Έγκριση δαπάνης που αφορά τοποθέτηση χορτοτάπητα και συστήματος άρδευσης του σε γήπεδο 5χ5 στην Ζώνη Ν. Κοζάνης από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ της Π.Ε. Κοζάνης
 52. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια δύο σωμάτων fan coil-οροφής στο νέο κτίριο του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας
 53. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση του προωθητή με Αρ. Κυκλ. ΜΕ 102771 Π.Ε. Καστοριάς
 54. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή-συντήρηση του ισοπεδωτή  με Αρ. Κυκλ. ΜΕ 118405 Π.Ε. Καστοριάς
 55. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα έργου του αμαξοστασίου της  Π.Ε. Καστοριάς
 56. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της διακίνησης αλληλογραφίας-δεμάτων με courier (κοινές και επείγουσες) των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 57. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες οδοιπορικών –εκτός έδρας μετακίνηση και διανυκτέρευσης προσωπικού Π.Ε. Γρεβενών
 58. Τροποποίηση και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «κοινότητα Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας»Γρεβενών»
 59. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία
 60. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 61. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 62. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 63. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 64. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 65. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 66. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 67. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 68. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 69. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 70.  Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 71. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου της Εθνικής παλιγγενεσίας
 72. Έγκριση δαπάνης του Α.Σ. Φοίνιξ Κοζάνης με το οποίο αιτείται την συμμετοχή μας ως συνδιοργανωτές στο αθλητικό τουρνουά που θα πραγματοποιήσει 25-26 Μαρτίου 2017
 73. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση αγώνων της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων Κορασίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης
 74. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις δράσεις και στα έξοδα μετακίνησης αιμοπεταλιοδοτών – του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης (Γέφυρα Ζωής» στη Θεσσαλονίκη για κατάθεση αιμοπεταλίων σε ειδικά κέντρα Αιμοπεταλιαφαίρεσης
 75. Έγκριση δαπάνης για 11ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Κεντροδυτικής Μακεδονίας 2017
 76. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην επετειακή εκδήλωση και θεατρική παράσταση με θέμα «Σμύρνη τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω»που αφορά την Μικρασιατική καταστροφή και θα την πραγματοποιήσει το 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 23,24,25, και 26 Μαρτίου στην Πτολεμαΐδα και 1 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη
 77. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση και διάθεση βιβλίων
 78. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης εθνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα
 79. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης ,του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων «Μαζί για τη Ζωή»στις 29 Απριλίου 2017
 80. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου
 81. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 82. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 83. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 84. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Καστοριάς
 85. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Καστοριάς
 86.  Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας
 87. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας
 88. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας
 89. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας
 90. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

 

 

 

 

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση