Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Την Δευτέρα 13 Μαρτίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

- Advertisement -
 1. 2η Τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2017.

 

 1. 2η Ανατροπή (ανάκληση) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

 

 1. 5η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 208.502,18 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

 

 1. Σύσταση παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2017 στους Προέδρους & εκπροσώπους των Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. 1η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 19.723,14 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017, ως οικονομική συμμετοχή του Δήμου σε εργασίες που ζήτησε ο Δήμος από τη ΔΕΗ Α.Ε.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών μελετών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2017.

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης, του κριτηρίου κατακύρωσης του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κέντρου ΕΚΑΒ», προϋπολογισμού 11.875,48 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 34/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης, του κριτηρίου κατακύρωσης του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κέντρου ΕΚΑΒ», προϋπολογισμού 13.912,15 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 33/2017.

 

 

 1. Έγκριση ή μη του από 21.02.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Νέας Ποντοκώμης» προϋπολογισμού 3.165.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 120/2016.

 

 • Έγκριση ή μη του από 22.02.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών (ΕΔΔΠΥ) για τη «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» προϋπολογισμού 46.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 22.02.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών (ΕΔΔΠΥ) για την «Λειτουργική αναβάθμιση και Ενοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)», προϋπολογισμού 112.299,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 43/2016.

 

 • Έγκριση ή μη των από 07.03.2017 & 09.03.2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών (ΕΔΔΠΥ) για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 51/2016.

 

 • Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση