Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

6 Min Read

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. 22η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 568.448,84 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών (Ε.Δ.) έτους 2016, για την εκτέλεση των έργων κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016. ήτοι :
 • Ø έως 2ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. με συνολικό προϋπολογισμό έως 1.500.000,00 (προ απροβλέπτων και ΦΠΑ) (παρ. 3 του άρθ.21 του ν. 3669/2008).
 • Ø από το ανώτερο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ποσού των 1.500.000,00 (προ απροβλέπτων και ΦΠΑ) (παρ. 3 του άρθ.21 του ν. 3669/2008)

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη» προϋπολογισμού 3.978,54 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 112/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση – Συντήρηση –δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Ελίμειας» προϋπολογισμού 3.999,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 117/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικής οδού Κοζάνης – Πτελέας – Οινόης» προϋπολογισμού 3.998,01 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 97/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Τροποποίηση της με αριθμό 407/2015 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής «περί ανακαθορισμού ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2016».

 

 1. Τροποποίηση της με αριθμό 242/2016 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής «περί ανακαθορισμού ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2017».
 2. Έγκριση ή μη του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Λειτουργική αναβάθμιση και ενοποίηση Γεωργικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) του Δήμου Κοζάνης και της ΔΕΥΑ Κοζάνης», προϋπολογισμού 112.299,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 43/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στα πλαίσια λειτουργικής αναβάθμισης και ενοποίησης Γεωργικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) του Δήμου Κοζάνης και της ΔΕΥΑ Κοζάνης», προϋπολογισμού 90.024,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 36/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Μεταφορά βιβλιοθήκης», προϋπολογισμού 148.800,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 109/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων Ε= 2,875 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων Ε= 44,99933 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Κτενίου του Δήμου Κοζάνης.

.

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων Ε= 18,294 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός των αγροκτημάτων των οικισμών Πολυμύλου, Λεβέντη και Αγίων Θεοδώρων της Τοπικής Κοινότητας Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικού αγροτεμαχίου Ε= 440,00 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια αλατιού για την χειμερινή περίοδο 2016 -2017», προϋπολογισμού 66.960,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 89/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τις «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών 2016-2017 Δ.Ε. Ελίμειας», προϋπολογισμού 23.665,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 82/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τις «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών 2016-2017 Δ.Ε. Αιανής», προϋπολογισμού 9.820,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 81/2016

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τις «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών 2016-2017 Δ.Ε. Ελλησπόντου», προϋπολογισμού 24.688,40 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 83/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τις «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών 2016-2017 Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη», προϋπολογισμού 23.358,50 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 84/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τις «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών 2016-2017 Δ.Ε. Κοζάνης», προϋπολογισμού 70.846,16 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 80/2016.

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

  Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση