Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

2 Min Read

Tην  Τρίτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. 4η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 2.758.695,20 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

 

  1. Ανατροπή (ανάκληση) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

 

  1. Έγκριση ή μη του από 15.02.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κεραμοσκεπής Αρχοντικού Λασσάνη» προϋπολογισμού 15.000.00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 105/2016.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 1.033,73 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 6.000,00 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 4.000,01 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 6 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 122/2016.

 

 

  1. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2017.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τη «Μίσθωση τεσσάρων (4) διαμερισμάτων για τη στέγαση του Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους»

 

  • Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση