Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων- Βελβεντού

6 Min Read

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016 (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
2. Περί πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας (εισηγητής ο Παπαστέργιος Θωμάς, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος) .
3. Έκδοση βιβλίου με τίτλο «Επίλεκτες πηγές ιστορίας εκ της «περιφήμου» πόλεως και επαρχίας Σερβίων του Συγγραφέα – Ερευνητή Τσαρμανίδη Αθανασίου (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
4. Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της από 30-10-2013 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτες Αξιοποίησης και Ανάδειξης Λίμνης Πολυφύτου» με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (Α.Ν.Κ.Ο Α.Ε) (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
5. Χορήγηση 1ης παράτασης για το έργο «Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Δημοτικού Σχολείου στην ΤΚ Λιβαδερού» (εισηγητής ο Δισερής Ευθύμιος, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
6. Χορήγηση 1ης παράτασης για το έργο «Στεγανοποίηση δεξαμενής Δ4 ΤΟΕΒ Βελβεντού» (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
7. Εξέταση ένστασης της τεχνικής εταιρείας “ΙΚΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ” αναδόχου του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων τμήματος του ΔΔ Σερβίων» κατά του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε μετά την αριθμό 2236/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
8. Εξέταση ένστασης της τεχνικής εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» αναδόχου του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων τμήματος του Δ.Δ Σερβίων» κατά της τελικής επιμέτρησης, μετά την με αριθμό 2237/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
9. Υποβολή πρότασης στο Π.Ε.Π για την ένταξη του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στην ΤΚ Λιβαδερού» (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
10. Υποβολή πρότασης στο Π.Ε.Π για την ένταξη του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων» (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
11. Απένταξη της δράσης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών με επαναφορτιζόμενη κάρτα ΤΟΕΒ Σερβίων» του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2012-2016. Ένταξη της δράσης με τίτλο « Αποπληρωμή της προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρονικών υδροληψιών με επαναφορτιζόμενη κάρτα ΤΟΕΒ Σερβίων» στο ΕΑΠ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
12. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κέντρο Οικισμού Αγίας Κυριακής» (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Συντήρηση πετροντούβαρων στη ΔΚ Σερβίων στο Ο.Τ. 58Α» (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
14. Εξέταση αίτησης της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε με θέμα την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης δύο (2) τετραγωνικών μέτρων στην Τ.Κ Ελάτης (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδη,ς εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
15. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος ).
16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων –Βελβεντού (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
17. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
18. Τακτοποίηση οφειλών του ΤΟΕΒ Ιμέρων προς τη ΔΕΗ Α.Ε(εισηγητής ο Κοσμάς Δημήτριος εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
19. Έγκριση Απολογισμού 2015 του ΤΟΕΒ Ιμέρων» (εισηγητής ο Κοσμάς Δημήτριος εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
20. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού οικον. έτους 2016 (εισηγητής η Μαλιούρα Παναγιώτα, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης ).
21. Έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (εισηγητής ο Χαραλαμπίδης Ευάγγελος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ ).
22. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής η Μαλιούρα Παναγιώτα, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης ).
23. Κύρωση της υπ. αρίθ. 43/2015 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για απευθείας ανάθεση καυσίμων (εισηγητής η Μαλιούρα Παναγιώτα, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης).
24. Τροποποίηση της 434/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του ΝΠΔΔ στον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας» (εισηγητής ο Χαραλαμπίδης Ευάγγελος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ ).
25. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εμφιαλωμένου νερού στον Οικισμό Λαζαράδων της ΤΚ Τρανοβάλτου (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
26. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
27. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2016-17 (εισηγητής ο Ζορμπάς Μιλτιάδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
28. Προμήθεια ξυλοκατασκευών από την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
29. Παραχώρηση έκτασης 4 στρεμμάτων στην παραλίμνια ζώνη για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Σερβίων (εισηγητής ο Ζάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος).
30. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2.139,132 τ.μ στην περιοχή «Τούμπα» της ΤΚ Πλατανορέματος (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
31. Παράταση μισθώματος Δημοτικού Καταστήματος στη ΔΚ Βελβεντού (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
32. Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 108 στη Τ.Κ. Λευκάρων (εισηγητής ο Ζάκης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
33. Έγκριση υλοτομίας για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού» (εισηγητής ο Δισερής Ευθύμιος, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος).
34. Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
35. Έγκριση δαπάνης εορτασμού της εκδήλωσης μνήμης του «Ολοκαυτώματος Σερβίων» (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
36. Έγκριση δαπάνης εορτασμού της «25ης Μαρτίου» στο Δήμο Σερβίων –Βελβεντού (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
37. Παραχώρηση χρήσης γραφείων που βρίσκονται στο Δασικό Φυτώριο Βελβεντού, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Βελβεντού «ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ» (εισηγητής ο Τέτος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μοιραστείτε την είδηση