Συστάσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος για λήψη μέτρων προστασίας του κοινού και μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων

3 Min Read

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.70601/ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013, της υπ’ αρίθμ. οικ.66941/ΦΕΚ 1589 Β/6-6-2016 Απόφασης Περιφερειάρχη, τις μετρήσεις των σταθμών μέτρησης, τις επικρατούσες και προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες (άπνοια, θερμοκρασιακή αναστροφή) που ευνοούν την συσσώρευση ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, συστήνει τα παρακάτω μέτρα :

Α. Για την προστασία του κοινού
Στο χωρικό επίπεδο των Δήμων Κοζάνης και ειδικότερα στους οικισμούς Ποντοκώμης και Ακρινής, Εορδαίας και ειδικότερα στην πόλη της Πτολεμαΐδας και στον οικισμό της ΔΕΗ, Φλώρινας και ειδικότερα στην πόλη της Φλώρινας.

α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου:
Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση – δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.
Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό:
Σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περι-ορίσει τον χρόνο παραμονής σε αυτούς ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

γ. Μέτρα μείωσης των εκπομπών από εστίες καύσης:
• Συστήνεται η αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομά-ζας με εξαίρεση την περίπτωση που είναι ο μοναδικός τρόπος θέρμανσης και σύσταση για χρήση ε-ναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας.
• Συστήνεται η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18ο C σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερμικής άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας.
• Απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση σε ανοιχτούς χώρους.
Β. Για την μείωση εκπομπών στην ΔΕΗ Α.Ε.
Α) Για τους ΑΗΣ
1. Απαγόρευση εκκίνησης Μονάδων και ξεφυσημάτων σκόνης σε Μονάδες υπό συντήρηση.
2. Ενίσχυση διαβροχής στα συστήματα αποκομιδής τέφρας.
3. Περιοδική διακοπή λειτουργίας των ταινιοδρόμων τέφρας.

Β) Για τα Ορυχεία
1. Ενίσχυση διαβροχής δρόμων διακίνησης εξορυσσόμενων υλικών
2. Ενίσχυση διαβροχής μεταφερόμενων υλικών στις κεφαλές των ταινιοδρόμων τέφρας.
3. Περιοδική διακοπή λειτουργίας συστημάτων μεταφοράς τέφρας.
Επισημαίνουμε ότι πως οι υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων σε 24-ωρη βάση και εφόσον υπάρξει αξιόλογη μεταβολή και απαιτηθεί η κλι-μάκωση λήψης μέτρων, θα προβούμε σε νεότερη ανακοίνωση.

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μοιραστείτε την είδηση