Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ: Ενημερωτικό για την καταβολή του εφάπαξ

8 Min Read

Ο νόμος 4387/2016 αρ. 35 ορίζει νέο τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ που δικαιούνται όσοι αποχώρησαν από την υπηρεσία, το επάγγελμα ή την εργασία τους μετά την 1-9-2013.

Η νέα ενιαία τεχνική βάση υπολογισμού των εφάπαξ απαιτεί:

- Advertisement -
  1. Υπολογισμό (Α) τμήματος εφάπαξ για το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2013, από γινόμενο 60% του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) των ασφαλιστέων αποδοχών των (60) εξήντα μηνών έως την 31-12-2013 επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31-12-2013 εκπεφρασμένα σε δεκαδικό με δύο δεκαδικά ψηφία π.χ. (34 έτη και 8 μήνες = 34,66).

Άρα, για όλους οποτεδήποτε αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από 1-9-2013 και εφεξής πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες οι ασφαλιστέες αποδοχές των πέντε ετών έως την 31-12-2013. Σε αυτές θα περιλαμβάνονται οι αποδοχές (τακτικές και αναδρομικές) ΚΜ, 404 & 414 (για παλαιούς και νέους αντίστοιχα ασφαλισμένους) επί των οποίων έγιναν κρατήσεις υπέρ του Κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα Δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και Αδείας όπου υπάρχουν.

Έτσι αν ο Μ.Ο. αποδοχών της πενταετίας (με αναπροσαρμογή του δείκτη μη αρνητικών μεταβολών αποδοχών) είναι 3.000,00€ και τα έτη ασφάλισης έως 31-12-2013 είναι 36,40, τότε το (Α) τμήμα εφάπαξ είναι: (3.000,00€ x 60%) x 36,40 = 65.520€.

  1. Υπολογισμό (Β) τμήματος εφάπαξ για το χρόνο ασφάλισης από 1-1-2014 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης που γίνεται:

Από το σύνολο των κατά έτος ατομικών εισφορών του δικαιούχου, από 1-1-2014 μέχρι την αποχώρηση, αναπροσαρμοσμένων με το δείκτη μεταβολών gk κάθε έτους μέχρι την αποχώρηση. Ο gk για το έτος είναι: gk=το σύνολο των εισφορών όλων των ασφαλισμένων για το επόμενο έτος – το σύνολο των εισφορών όλων των ασφαλισμένων για το έτος που υπολογίζεται ο gk διά το σύνολο των εισφορών όλων των ασφαλισμένων για το έτος που υπολογίζεται ο gk. Οπότε:

(1) gk 2014 = Ατομ. Εισφ. 2014 x (εισφ. όλων 2015 – εισφ. όλων έτους 2014) δια εισφ. όλων 2014

(2) gk 2015 = Ατομ. Εισφ. 2015 x (εισφ. όλων 2016 – εισφ. όλων έτους 2015) δια εισφ. όλων 2015

(3) gk 2016 = Ατομ. Εισφ. 2015 x (εισφ. όλων 2017 – εισφ. όλων έτους 2016) δια εισφ. όλων 2016

(4) gk 2017 = Ατομ. Εισφ. 2015 x (εισφ. όλων 2018 – εισφ. όλων έτους 2017) δια εισφ. όλων 2017

και ανά έτος ασφάλισης μετά την 1-1-2014 το ίδιο.

Δηλαδή: Αν η αποχώρηση του δικαιούχου είναι 31-8-2014, οι ατομικές εισφορές πουκατέβαλε από 1-1-2014 έως 31-8-2014 είναι 600,00€, οι συνολικές εισφορές όλων των ασφαλισμένων το 2014 είναι 24.500.000€ και το 2015 είναι 25.000.000€, τότε το (Β) τμήμα εφάπαξ είναι:

600 x 25.000.000€ – 24.500.000€ = (600 x 1,02) = 612,00€

24.500.000€

και το συνολικό εφάπαξ είναι Α+Β= 65.520€+612,00€ = 66.132,00€

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Οι ασφαλιστικές αποδοχές της πενταετίας μέχρι την 31-12-2013, όσο και οι ατομικές εισφορές από 1-1-2014 αλλά και συνολικές ετήσιες εισφορές όλων των ασφαλισμένων δεν υπάρχουν στο φορέα του εφάπαξ και δεν υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, γι’ αυτό ζητήθηκαν από τις εταιρίες του ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ), για όσους έχουν αποχωρήσει από 1-9-2013 έως 30-4-2016 και είχαν υποβάλει στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ, αίτηση χορήγησης εφάπαξ έως 12-5-2016. Τα στοιχεία αφορούν περίπου 1.650 ασφαλισμένους με αποχώρηση έως 30-4-2016 οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση στο φορέα μέχρι και 12-5-2016. Για όλες τις αποχωρήσεις με λύση σύμβασης από 1-5-2016 και μετά, ο εργοδότης πρέπει να στέλνει και τα στοιχεία αυτά ώστε να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμού του δικαιούμενου εφάπαξ όποτε χρειαστεί.
  2. Η υπηρεσία μας, από το καλοκαίρι του 2013, είχε ζητήσει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων (εφαρμογή) στο σύστημα INTRANET με πρόσβαση μόνο για το Τμήμα Απονομής εφάπαξ (ΔΕΗ). Το αίτημα έγινε με έγγραφο στις ΔΑΝΠΟ ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ & ΑΔΜΗΕ, ξεκίνησε συνεργασία στελεχών της ΔΠΛΡ/ΔΕΗ και στελεχών του τμήματος εφάπαξ, έγινε γραμμογράφηση των απαραίτητων στοιχείων και ετοιμάστηκε η εφαρμογή, η οποία απαιτεί την φόρτωση των μισθολογικών στοιχείων όλων των ενεργών ασφαλισμένων την 31-1-2012, ώστε να δοκιμαστεί στην ολότητα των στοιχείων και να εκτυπώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία υπολογισμού του εφάπαξ για κάθε ασφαλισμένο.

Επειδή στη ΔΠΛΡ/ΔΕΗ τα μισθολογικά στοιχεία που διατίθενται για όλους τους ασφαλισμένους είναι μέχρι τη σύσταση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, αφού έκτοτε κάθε εταιρία του ομίλου δημιούργησε ξεχωριστό σύστημα μισθοδοσίας για τους ασφαλισμένους που υπηρετούν σε αυτές. Το σύστημα όμως γραμμογράφησης της μισθοδοσίας ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ δεν είναι συμβατά μεταξύ τους και επιπλέον οι θυγατρικές εταιρίες δεν δίνουν τα μισθολογικά στοιχεία στην ΔΠΛΡ/ΔΕΗ λόγω προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον για τη δημιουργία της ως άνω εφαρμογής, ενημερωθήκαμε ότι απαιτείται καθορισμός του κόστους δημιουργίας και ετήσιας συντήρησης από την  ΔΠΛΡ/ΔΕΗ. Η υπηρεσία αναμένει από τις αρχές του 2015 τον καθορισμό και την έγγραφη γνωστοποίηση αυτού του κόστους, ώστε το Δ.Σ. ΤΑΥΤΕΚΩ με απόφασή του να αποδεχθεί το κόστος και αφού καταβληθεί το κόστος να εγκατασταθεί η εφαρμογή στο INTRANET και να αρχίσει η άντληση των στοιχείων για τον υπολογισμό του εφάπαξ.

  1. Αν τα μισθολογικά στοιχεία των εταιριών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ καταστούν συμβατά με τα στοιχεία που διαθέτει η ΔΠΛΡ/ΔΕΗ για όλους και εφόσον καθοριστεί συμβολικό κόστος ή δωρεάν δημιουργία της εφαρμογής με χαμηλό ετήσιο κόστος συντήρησης (φόρτωσης ανά μήνα), τότε θα συγκεντρωθούν μια για πάντα τα στοιχεία για το Μ.Ο. των ασφαλιστέων αποδοχών της πενταετίας έως 31-12-2013 και κάθε μήνα θα προστίθενται οι ατομικές εισφορές του Κλάδου Πρόνοιας όλων των ασφαλισμένων οι οποίες θα είναι διαθέσιμες οποτεδήποτε χρειαστούν.
  2. Στον λογαριασμό του Ταμείου, για πληρωμές εφάπαξ παροχών, υπάρχει επάρκεια για εξόφληση εφάπαξ όλων των αποχωρήσεων (λύσεις σύμβασης) έως 31-12-2014, για τις οποίες έχει γίνει έκδοση οριστικής απόφασης χορήγησης Κύριας Σύνταξης. Για τις αποχωρήσεις μετά τις 1-1-2015 (λύση σύμβασης) από 1-1-2014 έως 21-12-2015 το εφάπαξ δεν μπορεί να υπολογιστεί εντός του 2016 παρά μόνο στο 2017 αφού θα έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση χορήγησης Κύριας Σύνταξης.
  3. Αφού ο Φορέας εφάπαξ (ΤΑΥΤΕΚΩ) έως 31-12-2016 συγχωνεύεται στο ΕΤΕΑΕΠ ενώ το αποσπασμένο προσωπικό ΔΕΗ, που σήμερα υπηρετεί στο εφάπαξ, πάει στο Ε.Φ.Κ.Α. και στη συνέχεια ίσως επιστρέψει στη ΔΕΗ, υπάρχει βεβαιότητα ότι εφόσον δεν γίνει εκταμίευση μέχρι την ένταξη του Ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ τότε τα υπόλοιπα του λογαριασμού συγχωνεύονται με τα υπόλοιπα των συγχωνευόμενων ταμείων, τα εφάπαξ βγαίνουν με τον ίδιο τρόπο για όλα τα ταμεία από δημόσιους υπαλλήλους του ΕΤΕΑΕΠ και όλοι πληρώνονται από ενιαίο λογαριασμό ανάλογα με τα υπόλοιπα που υπάρχουν και σύμφωνα με τη νέα ενιαία σειρά προτεραιότητας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           ΑΝ. ΔΗΜΑΚΗΣ                          ΠΑΝ. ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση