Στις 23 Φεβρουαρίου οι Πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Όλη η διαδικασία

5 Min Read

Την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών  και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα θα εκλεγούν έξι εσωτερικά μέλη  του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τις εκλογές να γίνονται στις  23 Φεβρουαρίου 2023 και αμέσως μετά  5 εξωτερικά μέλη με διαδικασία αξιολόγησης μέσω διεθνούς πρόσκλησης.

Εσωτερικά μέλη

 Για τα εσωτερικά μέλη δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ενώ έχουν  κώλυμα εκλογιμότητας:

α) όσοι αποχωρούν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας, ήτοι νωρίτερα από την 31η .08.2027,

β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο  θητείες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ή σε άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία  φορά μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και μία  φορά στο αξίωμα Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκεί το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων.

Εξωτερικά μέλη

Για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας   έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων (23/2/2023) , οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υποστήριξη της διαδικασίας και διαβιβάζονται με επιμέλειά της στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτά  αναδειχτούν από τις εκλογές.

Εντός δεκαπέντε  ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων εξωτερικών μελών , ο Πρύτανης του Π.Δ.Μ. συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών μελών.

Η εκλογή του Πρύτανη

 Πρύτανης του Πανεπιστημίου αναδεικνύεται ένας εκ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.  Εντός προθεσμίας επτά ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, ο  υπηρετών Πρύτανης προσκαλεί τα εσωτερικά μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.

Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόμενου εσωτερικού μέλους συνοδεύεται απαραιτήτως από  τεκμηριωμένη πρόταση με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και κατάλογο  των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, που προτείνονται από κάθε υποψήφιο να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων και με πραγματοποιείται ε μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εκλέγεται ο Πρύτανης μεταξύ των υποψηφίων. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Εάν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους. Εάν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν, οπότε και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

Εάν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος εκ των εσωτερικών μελών για το αξίωμα του Πρύτανη, για την εκλογή του απαιτείται η επιλογή του κατ’ ελάχιστον με πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11). Εάν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο υποψήφιος δεν εκλέγεται Πρύτανης και επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη από την αρχή. Για την εκλογή απαιτείται η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών.

Γιάννης Κωσταρέλλας

 

 

Μοιραστείτε την είδηση