Στο αέρα η πρόσκληση για στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την Ανάπτυξη Δράσεων Αυτοπαραγωγής από το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης

2 Min Read

Στο αέρα είναι από χθες η πρόσκληση για στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την Ανάπτυξη Δράσεων Αυτοπαραγωγής από το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης προυπολογισμου 47εκ. ευρώ και δικαιούχους Ενεργειακές Κοινότητες.

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά στη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων για υλοποίηση έργων ενεργειακού ή/και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και στην προώθηση της διείσδυσης των καθαρών μορφών ενέργειας με αξιοποίηση των ΑΠΕ, για αυτοπαραγωγή.

- Advertisement -

Η δράση αφορά δαπάνες για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό ή/και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ή Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακή Κοινότητα του ν. 4513/2018 για κάλυψη ενεργειακών αναγκών των ακόλουθων χρήσεων:

 • Κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87),
 • δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
 • σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • κέντρων υγείας και νοσοκομείων,
 • δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων,
 • εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού,
 • εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α, καθώς και
 • καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4447)
  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν το επενδυτικό κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία των σταθμών ΑΠΕ. Συγκεκριμένα:
  α) Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).
  β) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων στήριξης.
  γ) Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
  δ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).
  ε) Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.
  στ) Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και παρελκόμενων υλικών για λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς και αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγησης τους.
  Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών. Ως ελάχιστη αποδεκτή δυναμικότητα των σταθμών ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή ορίζονται τα 0,3MW ανά υποβληθείσα πρόταση.

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ

Μοιραστείτε την είδηση