Στο στάδιο ολοκλήρωσης οι εργασίες «Εξυγίανσης-αποκατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευής ΧΥΤΑΜ»

3 Min Read


Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού-απορρύπανσης από αμίαντο των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι, η συλλογή του αμιάντου, η αποξήλωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, η φυτοτεχνική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και η κατασκευή του ΧΥΤΑΜ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου), καθώς και η έκδοση άδειας λειτουργίας του. Απομένει η εναπόθεση-ενταφιασμός στον ΧΥΤΑΜ των συσκευασμένων υλικών που περισυλλέγησαν από τους καθαρισμούς.
Ο χώρος του ΧΥΤΑΜ που στεγανοποιήθηκε έχει έκταση περίπου 21 στρέμματα και περιλαμβάνει τον πυθμένα και τα πρανή του ΧΥΤΑΜ. Από αυτά τα 8,5 στρέμματα αφορούν την έκταση του ενεργού χώρου ΧΥΤΑΜ και δύναται να δεχθεί ποσότητα αµιαντούχων αποβλήτων όχι μεγαλύτερη από 25.000 τόνους, προερχόμενα από τους ελεύθερους χώρους, τα κτήρια και τους βοηθητικούς χώρους των ΜΑΒΕ.
Σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στο όνομα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που είναι και ο φορέας του έργου, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η έκδοση εγγυητικής επιστολής 1.000.000 € με την Απόφαση 72/7.3.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΧΤ7ΛΨ-Δ4Υ), η οποία υποβλήθηκε, τόσο στην αρμόδια αρχή έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ, όσο και στη ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, που είναι και η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο με τίτλο «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ», που αποτελεί την 3η φάση εξυγίανσης των ΜΑΒΕ και υλοποιείται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» αρχικού προϋπολογισμού 17.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Το έργο, που είχε δημοπρατηθεί στις 15.3.2015, αποτελείται από δύο (2) υποέργα :
1) Το 1ο υποέργο με τίτλο «Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ » με ανάδοχο την εταιρεία «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.» και ποσό σύμβασης 7.480.000,00 € (με ΦΠΑ).
2) Το 2ο υποέργο με τίτλο «Τεχνική – Επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ» με ανάδοχο την εταιρεία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε» και ποσό σύμβασης 164.030,13 € (με ΦΠΑ)
Σύμφωνα με την απόφαση 936/3.4.2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΝ7ΛΨ-Φ2Τ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δόθηκε παράταση περαίωσης του 2ου υποέργου (λογικά θα ισχύει και για το 1ο υποέργο) μέχρι 18 Νοεμβρίου 2018.
Γ.Μαστρ./mikrovalto.gr

Μοιραστείτε την είδηση