Στον τοπικό πόρο η «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης- Τι λέει ο Π. Πλακεντάς για την πορεία της μετεγκατάστασης

5 Min Read

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης (οριοθέτηση οικοπέδων, εξωτερική οδοποιία, όμβρια και άρδευση)»
Όπως ανέφερε ο κ. Πλακεντάς  “οι διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο στα διοικητικά και θεσμικά ζητήματα όσο και στην προώθηση της μελετητικής ωριμότητας.
Ειδικότερα:
1. Προχώρησαν οι πρόδρομες ενέργειες προσδιορισμού δικαιούχων και διανομής οικοπέδων στη νέα θέση, με τη δημοσίευση Ανακοίνωσης ενώ την περίοδο αυτή επικαιροποιούνται τα ενδιαφέροντα με πρόσθετες Αιτήσεις.
2. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ) το τοπικό ρυμοτομικό Σχέδιο δηλαδή η πολεοδομική μελέτη του νέου οικισμού Ποντοκώμης και εκδόθηκε το αντίστοιχο ΦΕΚ (Αύγουστος 2016).
3. Σε ότι αφορά στη παλαιά γραμμή ΟΣΕ έκτασης περίπου 14,5 στρ. που διέρχεται από την υπόψη περιοχή μετεγκατάστασης, η ΓΑΙΑΟΣΕ έλαβε απόφαση παραχώρησης προς το Δήμο Κοζάνης έναντι συμφωνημένου αντιτίμου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και οι αναγκαίες διαδικασίες οριστικοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συνεργασία των παραπάνω φορέων.
4. Για τη διευθέτηση των ιδιοκτησιών των κατοίκων του διπλανού οικισμού Αργίλου, έκτασης 27 στρ. περίπου μέσα στο χώρο της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης, έχουν αποτυπωθεί από την ΑΝΚΟ τα αγροτεμάχια, συντάχθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες και ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανταλλαγής με τα αναλογούντα οικόπεδα.
Στο προσεχές διάστημα θα λάβει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα αυτό.
5. Οι γραμμές υπερυψηλής τάσης που διέρχονται από την επιλεγείσα θέση μετεγκατάστασης καθώς και από την περιοχή του ΓΠΣ Κοζάνης, θα μετατοπισθούν σε εφαρμογή απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. της ΔΕΗ που εξακολουθεί να ισχύει με πρόσφατο έγγραφό της, αλλά με αλλαγή της όδευσης σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ.
6. Τα θέματα των παραπάνω περιπτώσεων 3, 4 και 5 θεωρούμε ότι θα επιλυθούν. Για το λόγο αυτό δεν αντιμετωπίστηκαν ως περιορισμοί στο σχεδιασμό της πολεοδομικής μελέτης και εντάχθηκαν στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
7. Στο προσεχές διάστημα θα γίνει η συμβατοποίηση, από το Δήμο Κοζάνης, της Α’ φάσης οδοποιίας του συνόλου του οικισμού ύστερα από την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Θυμίζουμε ότι, επί του δημοπρατηθέντος προϋπολογισμού του έργου ύψους 3,2 εκατ. Ευρώ, ο Δήμος Κοζάνης και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης συνεισφέρουν ισόποσα.
8. Με το σκεπτικό ότι:
– εγκρίθηκε ήδη η πολεοδομική μελέτη του νέου οικισμού
– θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες με αλληλοκαλυπτόμενες φάσεις προκειμένου να μειωθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι,
σε συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, ολοκληρώθηκαν πληθώρα βασικών, υποστηρικτικών και συμπληρωματικών μελετών καθώς και αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.

Θα πρέπει όμως να προχωρήσουν τάχιστα οι επόμενες μελέτες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρότασης, ήτοι.
α. Οριοθέτηση – υπόδειξη ιδιωτικών οικοπέδων.
Βάσει του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού του οικισμού (ΦΕΚ 02.08.2016/Αρ. Φύλλου 160).
β. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ έργου εσωτερικής οδοποιίας.
Βάσει της οριστικής μελέτης εσωτερικής οδοποιίας που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και παραδόθηκε από την ΑΝΚΟ με το υπ’ αρ. 23.12.2015/ΑΠ 6783/116/QDE έγγραφό της.
γ. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εξωτερικής οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
Βάσει της προωθημένης μελέτης αναγνώρισης οδικής διασύνδεσης ευρύτερης περιοχής του νέου οικισμού Ποντοκώμης, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΝΑ Κοζάνης) και παραδόθηκε με το υπ’ αρ. 07.07.2011/ΑΠ 2724/990/9S2 έγγραφο της ΑΝΚΟ.
δ. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
Βάσει της αντίστοιχης προμελέτης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΑΠ Δήμου Κοζάνης και παραδόθηκε από την ΑΝΚΟ με το υπ’ αρ. 13.11.2015/ΑΠ 5675/990/9YN έγγραφό της.
ε. Εκπόνηση οριστικής μελέτης άρδευσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
Βάσει της αντίστοιχης προμελέτης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΑΠ Δήμου Κοζάνης και παραδόθηκε από την ΑΝΚΟ με το υπ’ αρ. 13.11.2015/ΑΠ 5675/990/9YN έγγραφό της.
Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης (οριοθέτηση οικοπέδων, εξωτερική οδοποιία, όμβρια και άρδευση)», ποσού ύψους 355.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση