Συγκροτήθηκε σε σώμα το «Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας»

4 Min Read

Συνεδρίασε στο Επιμελητήριο Κοζάνης (ΕΒΕ) στην 1η συνεδρίασή του, την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018, το νεοσύστατο περιφερειακό όργανο των 4 Επιμελητηρίων της περιφέρειας, το «Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο» Δυτικής Μακεδονίας» (ΠΕΣ ΔΜ), που συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 4/4/2018 σχετικής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στις συναφείς διατάξεις του νέου νόμου που διέπει το θεσμό των Επιμελητηρίων της χώρας, τον ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ΔΜ έχει ως αποστολή το συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί κυρίως τις εξής αρμοδιότητες:
-Υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας.
-Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας ΔΜ στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας .
-Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές ή σε άλλα όργανα διαβούλευσης στην Περιφέρεια, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα.
-Υποβάλλει προτάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
-Αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων Επιμελητηρίων για την αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ή έργων σε επίπεδο Περιφέρειας.
-Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, το Περιφερειακό Συμβούλιο ΔΜ και άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή τους.
Στις συνεδριάσεις του ΠΕΣ ΔΜ συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, κ.κ. Νικόλαος Σαρρής, Νικόλαος Ράμμος, Χαράλαμπος Καραταγλίδης και Σάββας Σαπαλίδης και τα ορισθέντα μέλη από το ΔΣ του Επιμελητηρίου Κοζάνης που είναι οι κ.κ. Ευθύμιος Χασιώτης και Αντώνιος Πουγαρίδης και από το ΔΣ του Επιμελητηρίου Γρεβενών, ο κ. Παναγιώτης Γιώτας.
Επίσης, συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
-εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΔΜ,
-εκπρόσωποι περιφερειακών οργανώσεων επαγγελματο-βιοτεχνών και εμπόρων,
-οι Διοικητικοί προϊστάμενοι των Επιμελητηρίων ΔΜ και
-εκπρόσωπος των εργαζομένων στα ΕΒΕ ΔΜ.

Στην 1η συνεδρίαση του οργάνου εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης, κ. Νικόλαος Σαρρής, ενώ οι Πρόεδροι των άλλων Επιμελητηρίων ΔΜ κατέλαβαν έδρες Αντιπροέδρων με σειρά κατάταξης ως εξής:
-Α΄ Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Καστοριάς, κ. Χαρ. Καραταγλίδης,
-Β΄ Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Φλώρινας κ. Σάββας Σαπαλίδης και
-Γ’ Αντιπρόεδρος ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Γρεβενών, κ. Νικόλαος Ράμμος.
Επίσης, συμφωνήθηκε ότι έδρα του ΠΕΣ ΔΜ θα είναι το Επιμελητήριο Κοζάνης, όπου θα πραγματοποιούνται ετησίως τουλάχιστον η μία από τις 4 υποχρεωτικές κατά το νόμο συνεδριάσεις, αλλά και οι τυχόν έκτακτες αυτού, ενώ εκ περιτροπής θα γίνονται τακτικές συνεδριάσεις και στις έδρες των άλλων Επιμελητηρίων.
Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών επι διαφόρων διαδικαστικών και λειτουργικών θεμάτων, η συνεδρίαση έληξε με καταγραφή στα πρακτικά αυτής της κοινής βούλησης των μελών του νεοσύστατου οργάνου για αξιοποίηση, με τον καλύτερο τρόπο, των δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσα από τη θεσμοθετημένη λειτουργία του, ώστε σε πνεύμα αλληλοσεβασμού, συνεννόησης και αγαστής συνεργασίας να διαμορφωθεί το αναπτυξιακό πλαίσιο που θα προάγει την περιφερειακή οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Προς τούτο, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επίσκεψη των μελών του νέου οργάνου στον Περιφερειάρχη ΔΜ κ. Θεόδωρο Καρυπίδη.

- Advertisement -

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
________________________________________

Μοιραστείτε την είδηση