Συμμετοχή του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας στα Ευρωπαϊκά Έργα RUBIZMO, STARDUST και στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας για την Βιοενέργεια

6 Min Read

Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του συμμετείχε πρόσφατα στις συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Έργων Horizon2020 RUBIZMO και STARDUST, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας για την Βιοενέργεια (S3P Bioenergy Partnership), όπου συμμετέχει ως εταίρος. Τα έργα αυτά καλύπτουν ένα πολυδιάστατο φάσμα της ευρύτερης οικονομίας της περιοχής, από την αγροτική επιχειρηματικότητα και την βιοοικονομία έως τα έξυπνα συστήματα Πόλεων, την ενέργεια και τις μεταφορές, καθώς και την ανάπτυξη της βιοενέργειας στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Έτσι, το CluBE σε συνεργασία με τα μέλη του ενισχύει, μέσω των δικτύων και των Ευρωπαϊκών έργων που συμμετέχει, την τεχνογνωσία σε καινοτόμους αναπτυξιακούς τομείς της Δυτικής Μακεδονίας.
Συμμετοχή του CluBE στη 2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου RUBIZMO.

Το CluBE συμμετείχε, με το Διαχειριστή του κ. Νίκο Ντάβο και την Υπεύθυνη του έργου κα. Αγγελική Φουτρή, στη 2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου RUBIZMO – Replicable Business Models for Modern Rural Economies που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2018 στη Μαδρίτη. Εποικοδομητικές συζητήσεις με εξαιρετικούς συναδέλφους και ειδικούς του χώρου πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά καινοτόμες αγροτικές επιχειρηματικές περιπτώσεις και μοντέλα αγροτικών επιχειρήσεων.

- Advertisement -

Κύριος στόχος του έργου RUBIZMO είναι να εντοπίσει τα ζωτικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και των επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων στους υψηλού δυναμικού τομείς της βιοοικονομίας, των βιο-αλυσίδων αξίας και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία 4 εργαλείων υποβοήθησης της αγροτικής επιχειρηματικότητας και των πολιτικών που την ενισχύουν:

1ο Εργαλείο: Εικονική Βιβλιοθήκη. Μέσω αυτού του εργαλείου οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε μια εκτενή βιβλιοθήκη που θα διαθέτει αποδεδειγμένες επιχειρηματικές περιπτώσεις και επιχειρηματικά μοντέλα ενώ παράλληλα θα παρέχει διαδραστικό

υλικό και πρακτικά παραδείγματα σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας αυτών των περιπτώσεων-παραδειγμάτων σε σχέση με τις δικές τους επιχειρηματικές ανάγκες.

2ο Εργαλείο: Υποστήριξη Μετασχηματισμού. Το εργαλείο θα υποστηρίζει την κατανόηση του βέλτιστου επιχειρηματικού μοντέλου το οποίο και θα είναι κατάλληλο κατά περίπτωση και θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές, κατάρτιση και πόρους για την υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών των χρηστών.
3ο Εργαλείο: Εργαλείο Συστάσεων. Το εργαλείο θα καθορίζει τις ευνοϊκές συνθήκες για καινοτόμες επιχειρησιακές ιδέες και μοντέλα και θα απευθύνεται τόσο στις περιφέρειες, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους οργανισμούς καινοτομίας και τους φορείς υποστήριξης, όσο και στους επενδυτές και τους επιχειρηματίες.
4ο Εργαλείο: Εργαλείο Συνεργασίας. Το εργαλείο θα παρέχει συμβουλές όσον αφορά τις καταλληλότερες μεθόδους και τους βέλτιστους τρόπους ώστε να δομηθούν ζωτικές συνεργασίες και να αποκτηθεί γνώση όσον αφορά συνεργασίες, ομαδοποιήσεις και δικτυώσεις.

Το CluBE έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου και είναι ο συντονιστής του 5ου Πακέτου Εργασίας με κύριο αντικείμενο τη δημιουργία των δύο τελευταίων από τα προαναφερθέντα εργαλεία.
Το CluBE συμμετείχε στη συνάντηση του S3P Bioenergy Partnership στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας.

Ο Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Γιάννης Φάλλας συμμετείχε στις 22 και 23 Οκτώβρη στη συνάντηση του S3P Bioenergy Partnership (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας για την Βιοενέργεια) στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας.

Η S3P Bioenergy Partnership είναι μέρος της πλατφόρμας S3 (Smart Specialization Strategy) για Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης στον τομέα της Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στην ανάπτυξη της βιοενέργειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το CluBE συμμετέχει στην συνεργασία αυτή καθώς πιστεύει ότι η βιοενέργεια μπορεί να είναι μια από τις απαντήσεις για την περίοδο μετάβασης και την μεταλιγνιτική εποχή για τη Δυτική Μακεδονία, αυξάνοντας το εισόδημα, ειδικά για τον γεωργικό πληθυσμό και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και γενικότερα η περιφερειακή ανάπτυξη.
Capacity Building Workshop και 1η Γενική Συνέλευση του έργου STARDUST

Στις 23 με 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Κλουζ της Ρουμανίας η 3η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Horizon2020 STARDUST που αφορά τα Ολοκληρωμένα Αστικά Μοντέλα για Ευφυείς Πόλεις στο οποίο συμμετείχαν τόσο ο Διευθυντής Δρ. Γιάννης Φάλλας, όσο και ο Διαχειριστής κ. Νίκος Ντάβος. Στο έργο αυτό, ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει επίσης ως εταίρος στο έργο, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ ΑΕ) και τη ΔΕΥΑ Κοζάνης, ενώ το CluBE έχει αναλάβει έναν πιο οριζόντιο ρόλο στη διασύνδεση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των Πόλεων «Φάρων» και των Πόλεων «Ακολούθων».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έλαβε χώρα η 3η Γενική Συνέλευση των εταίρων του έργου, όπου εξετάστηκε η μέχρι τώρα πορεία του έργου και οι πόλεις που συμμετέχουν παρουσίασαν την δραστηριότητα τους, ενώ παράλληλα συζητήθηκε η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των Πόλεων Φάρων και των Πόλεων Ακολούθων. Επίσης, έλαβε χώρα το 1ο Capacity Building Workshop, κατά το οποίο οι πόλεις συζήτησαν για την οικοδόμηση ενός ενεργειακά αποδοτικού μέλλοντος και για τις προσδοκίες που έχουν από το έργο οι πόλεις ακόλουθοι.

Ειδικότερα για το Δήμο Κοζάνης, συζητήθηκαν οι προοπτικές του να διατηρήσει τον ενεργειακό του χαρακτήρα και να μετεξελιχθεί σε έναν έξυπνο πράσινο ενεργειακό δήμο πρότυπο για ολόκληρη την χώρα, προσπάθεια στην οποία το CluBE θα συνδράμει ουσιαστικά με
τη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας αλλά και την υποστήριξη της διασύνδεσής του με τις άλλες πόλεις του έργου STARDUST.

Μοιραστείτε την είδηση