Συμμετοχή του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε διεθνή συνάντηση του προγράμματος SUPER: Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές

3 Min Read

Τετραμελής αντιπροσωπεία μελών της Ομάδας Εργασίας του έργου SUPER από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε σε συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους από 10 περιφέρειες της Ευρώπης με θέμα: “Ανάλυση σχεδίων δράσης των εμπλεκομένων περιφερειών για στήριξη επιχειρήσεων προς την οικο-καινοτομία και τις διεθνείς αγορές” στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2018 στην Κοπεγχάγη της Δανίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το νέο σύστημα υποστήριξης επιχειρηματικότητας της Δανίας από τον Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Οικονομικών. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από όλες τις περιφέρειες και συζητήθηκαν τα υπό-ανάπτυξη σχέδια δράσης.
To έργο SUPER προσβλέπει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) από τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Για το λόγο αυτό οι συμμετέχουσες περιφέρειες εργάζονται με στόχο να αναπτύξουν μοντέλα συνεργατικής επιχειρηματικότητας, όπου θα πρέπει να εστιάζουν σε μέτρα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τον τρόπο που αυτές μπορούν να εμπλακούν σε μία Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Εξαγωγική Αγορά (EDEM). Οι περιφέρειες εργάζονται παράλληλα από κοινού με την αλυσίδα υποστήριξης του προγράμματος και σε αλληλεπίδραση με τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ.
Ο στόχος του έργου είναι: η ανάπτυξη, βελτίωση και υιοθέτηση περιφερειακών πολιτικών που θα στηρίζουν την τόνωση του διεθνούς εμπορίου των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) και των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) των ΜμΕ, η καλύτερη στήριξη των δομών – μηχανισμών που υποστηρίζουν την σχετική επιχειρηματική δυνατότητα της κάθε περιφέρειας, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στη βελτίωση των συνθηκών στις εξαγωγές των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) και κατά συνέπεια στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετιζόμενων ΜμΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία & με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και τις ενδιαφερόμενες ΜμΕ, θα αναπτύξει στο επόμενο διάστημα ένα Σχέδιο Δράσης για την περιφέρεια που θα μπορεί να προωθήσει ΜμΕ και στοχεύει στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους που εφαρμόζουν ήδη Περιβαλλοντικά Βιώσιμες Καινοτομίες ή παράγουν Περιβαλλοντικά Φιλικά Προϊόντα.
Πληροφορίες:
https://www.interregeurope.eu/super/
& από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου κο Στημονιάρη Δημήτριο 2461068146 / [email protected]

Μοιραστείτε την είδηση