Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

5 Min Read
 

 Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.)  “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο  αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  επί   των εξής θεμάτων:                                    :

 
Παρακαλείστε όπως απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω email, ανά θέμα, και αποστείλετε την απάντησή σας στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου  την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης ήτοι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2020  και από ώρα 12:00 έως 18:00.

 

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης εμβαδού 79.096,00 τ.μ. στην περιοχή της Κοινότητας Πετρανών του Δήμου Κοζάνης, για την κατασκευή Νέων Κοιμητηρίων της πόλης της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

2.    Έγκριση τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής και δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο “Νέο ειδικό νηπιαγωγείο & δημοτικό σχολείο” για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.    Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.    Εξέταση αιτήσεων για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό: α) Σαργκάνα Κων/νας, β) ΝΟΤΙΑS ΜΟΝΟΠΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  γ) Παπακωστάκη Αγγελικής, δ) Γκουντούλα Ζ., ε) ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΒΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε. και στ) Μπακατζούνη Μ.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.    Έγκριση Πρακτικού 4 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Επέκταση προγράμματος διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων – Β’ φάση.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.    Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ποσού 216.563,60 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

7.    Αποζημίωση αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου (Νούλα), Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

8.    Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας ανασκαφής για την εύρεση κρυμμένου θησαυρού στην Κοινότητα Σιδερών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9.    Έγκριση Αναμόρφωσης – Τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2020.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο « Μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών  έργων, για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση περιοχής πάρκου Αγ. Παρασκευής Τ.Κ. Καρυδίτσας, σε δημόσια δασική έκταση στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής  Ενότητας Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

11. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδών και πλατειών της Κοινότητας Άνω Κώμης.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου (Νούλα), Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

12. Έγκριση και ορισμός Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Νηπίων και βρεφών και Ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης τροφείων στους Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

13. Εξέταση 3ου θέματος του άριθμ. 2/10-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας οδών, πλατειών – κυκλοφοριακού – πεζοδρομίων – περιπτέρων που αφορά αίτηση του κ. Ασλανίδη Ιωάννη για τροποποίηση της αριθμ. 141/2016 Α.Δ.Σ. (αρθρ.7, παρ. Β1) σχετικά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

14. Αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, Τμήμα Εποικισμού Αναδασμού, περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας  του οικοπέδου με αριθμό 335 – Ο.Τ.36 εμβαδού 5.040,00 τ.μ.,  το οποίο φέρεται στα  κυρωμένα στοιχεία της διανομής Συνοικισμού «Ν. Κλείτους» έτους 2005, ως «Χώρος Δημοτικού Σχολείου», δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α/22-3-2012), όπως συμπληρώθηκε με την  παρ.9 του άρθρου 37 Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

   
Μοιραστείτε την είδηση