Συνεδριάζει την Δευτέρα 2 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

7 Min Read

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του από 05.06.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Παραγωγή πρωτογενούς υλικού – τουριστικών οδηγών, εκτυπώσεις και αναμνηστικά δώρα» προϋπολογισμού 43.400,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

- Advertisement -

2. Έγκριση ή μη του από 05.06.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%

3. Έγκριση ή μη του από 05.06.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών» προϋπολογισμού 199.910,32 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 5/2018

4. Έγκριση ή μη των από 05.06.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, και κατακύρωση για την «Προμήθεια οδοσήμανσης» προϋπολογισμού 39.999,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%

5. Έγκριση ή μη του από 19.06.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, και κατακύρωση για την «Προμήθεια γραφικής ύλης» προϋπολογισμού 31.015,71 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%

6. Έγκριση ή μη του από 15.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης της «Μελέτης φύτευσης κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κλείτους» προϋπολογισμού 11.549,09 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 94/2018.

7. Έγκριση ή μη του από 06.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και πλατειών Τ.Κ. Κοίλων & Χαραυγής» προϋπολογισμού 247.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 91/2018.

8. Έγκριση ή μη του από 29.05.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Οδική ασφάλεια Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 3/2018.
9. Τροποποίηση της με αριθμό 142-2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης ή μη του από 17.04.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών της διαπραγμάτευσης και κατακύρωση για την «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 121.399,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 121/2017»

10. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων που προορίζονται να λειτουργήσουν ως κυλικεία των Α, Β & Γ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κοζάνης.

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης Ε= 6.756,00 τ.μ. από το υπ΄ αριθμ 292 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για υπαίθριο χώρο στάθμευσης μηχανημάτων και οχημάτων.

12. 3η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 118/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2018.

13. 4η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2018 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2018.

14. Έγκριση ή μη του από 20.06. 2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, και κατακύρωση, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 16/2018.

15. Έγκριση ή μη του από 21.06. 2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, και κατακύρωση, για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Νέας Νικόπολης» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 291/2017.

16. Έγκριση ή μη του από 15.06.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), για την εκτέλεση του έργου «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Κοζάνης – Κατασκευή Νέας Πτέρυγας και Αναμόρφωση – Αναβάθμιση Υπάρχουσας Πτέρυγας Β΄» προϋπολογισμού 3.350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 143/2018.

17. Έγκριση ή μη του από 21.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Μελετών (Ε.Δ.Δ.Μ.) για την εκτέλεση της μελέτης «Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 99.820,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 244/2017.

18. Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 13344/24.04.2018 αίτησης του κ. Διούφα Δημητρίου του Ιωάννη για καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Ε=17,47 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 010721Α στο Ο.Τ. 705 σύμφωνα με την αριθμ. 3/1989 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΣΚ΄ΡΚΑ – ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑ»

19. Έγκριση ή μη του από 15.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Διαμορφώσεις & Αποκαταστάσεις Κ.Χ. (Πλατείες & Πάρκα) Αιανής, Ρυμνίου & Ξηρολίμνης» προϋπολογισμού 120.000.00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 651/2018.

20. 1η Τροποποίηση – αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

21. 1η Έγκριση γενόμενης δαπάνης και έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος σε βάρος της σχετικής πίστωσης ποσού 1.937,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2018 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

22. Έγκριση ή μη του από 25.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών Τ.Κ. Μηλιάς» προϋπολογισμού 59.999,99 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 98/2018.

23. 12η Έγκριση δαπανών, διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.310.819,09 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.

24. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 343.100,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 116/2018- Ψήφιση, διάθεση και δέσμευση πίστωσης.

25. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση