Συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

4 Min Read

Την Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 6η Τροποποίηση – αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018.

- Advertisement -

2. Έγκριση ή μη του από 02.07.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Υποδομές στήριξης της κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 44/2018.

3. Έγκριση ή μη της με αριθμό 122/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 29.985,68 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

4. Έγκριση ή μη των από 25.06.2018 & 29.06.2018 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του Προγράμματος Αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 66.668,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%

5. Έγκριση ή μη των από 07.07.2018 & 11.07.2018 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης» προϋπολογισμού 38.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

6. Έγκριση ή μη του από 17.07.2018 Πρακτικού Ελέγχου Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 79/2018

7. Τροποποίηση των με αριθμό 233/2017 & 275/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «περί εκποίησης δημοτικής έκτασης Ε= 75,21 τ.μ. που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Βατερού του Δήμου Κοζάνης»

8. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 44,491 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Πτελέας του Δήμου Κοζάνης.

9. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 21,819 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

10. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 47,624 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 35,46485 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ανθοτόπου του Δήμου Κοζάνης.

12. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 16214/16.05.20187 σύμβασης για τις «Ασφάλειες Οχημάτων» προϋπολογισμού 17.750,00 ευρώ

13. Αποδοχή ή μη δωρεάς ποσού 2.300,00 ευρώ από τον «ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ & ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» για κάλυψη μέρος της δαπάνης κατασκευής παιδικής χαράς στον οικισμό Παλιννοστούντων στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης.

14. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμ. 95/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης του κ. ΧΑΡΣΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΥ κατά του Δήμου Κοζάνης.

15. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση