Συνεδριάζει την Πέμπτη 10 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Την Πέμπτη 10 Μαΐου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, στο Δημαρχείο για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.4η Τροποποίηση – αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018.
2.9η Έγκριση ή μη δαπανών, διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 94.245,03 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
3.Έγκριση ή μη του από 20.04.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Δημοτικού σχολείου στην Τ.Κ. Μαυροδεντρίου» προϋπολογισμού 39.050,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 241/2017.
4.Έγκριση ή μη του από 19.04.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης χώρου αμαξοστασίου» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 224/2017.
5.Έγκριση ή μη του από 17.04.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών της διαπραγμάτευσης και κατακύρωση για την «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 121.399,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 121/2017.
6.Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Διαμορφώσεις & Αποκαταστάσεις Κ.Χ. (Πλατείες & Πάρκα) Αιανής, Ρυμνίου & Ξηρολίμνης» προϋπολογισμού 120.000.00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 651/2018.
7.Έγκριση ή μη της με αριθμό 97/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια οδοσήμανσης» προϋπολογισμού 39.999,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%
8.Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης με αριθμ. πρωτ.: 18.993/28.04.2017 (προϋπολογισμού 5.146,00 ευρώ με ΦΠΑ 13%) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης»
9.Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης με αριθμ. πρωτ.: 60.595/15.12.2017 (προϋπολογισμού 17.298,00 ευρώ με ΦΠΑ 13%) για την «Προμήθεια Πιλοτική εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υδρομέτρων Άρδευσης»
10.Τροποποίηση της με αριθμό 55/2018 (ΑΔΑ:ΩΣ4ΝΩΛΠ-ΩΡΗ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης»
11.Ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 80/2018 (ΑΔΑ: 67ΓΟΩΛΠ-46Η) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 4.999,06 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 32/2018 – Ψήφιση πίστωσης»
12.Έγκριση ή μη για νομική στήριξη της κ. Τασοπούλου Ελένης του Σωκράτη, πρώην Αντιδημάρχου Κοζάνης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης.
13.Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 96.588,61 ευρώ και αριθμό μελέτης 66/2018
14.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση