Συνεδριάζει την Πέμπτη 5 Ιουλίου το Δ.Σ. της ΔΕΤΗΠ

3 Min Read

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου και ώρα 13.00 συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΤΗΠ με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον Έγκριση Ισολογισμού – Οικονομικού και Τεχνικού Απολογισμού έτους 2017.
ΘΕΜΑ 2ον Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών Τηλεθέρμανσης» της υπ`αρίθμ. 01/2018 μελέτης.
ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μετρητικών οργάνων και συσκευών ελέγχου» της υπ`αρίθμ. 02/2018 μελέτης.
ΘΕΜΑ 4ον Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Προμονωμένων αγωγών και εξαρτημάτων – Σωληνώσεων και εξαρτημάτων σωληνώσεων – Εργαλείων γενικής χρήσης – Αναλωσίμων υλικών» της υπ`αρίθμ. 03/2018 μελέτης.
ΘΕΜΑ 5ον Έγκριση σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (λόγω ματαίωσης), για την «προμήθεια προμονωμένων υλικών και εξαρτημάτων», της υπ`αρίθμ. 03/2018 μελέτης και προϋπολογισμού : 12.945,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 6ον Έγκριση επανάληψης συνοπτικού διαγωνισμού, για την «προμήθεια εξαρτημάτων σωληνώσεων – εργαλείων γενικής χρήσης και αναλωσίμων υλικών», της υπ`αρίθμ. 04/2018 μελέτης και προϋπολογισμού :7.668,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 7ον Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργου «Εγκατάσταση δύο εναλλακτών θερμότητας ισχύος 30 MWth έκαστος και διασύνδεση τους με το υφιστάμενο σύστημα Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας» της υπ`αρίθμ. 13/2017 μελέτης.
ΘΕΜΑ 8ον Έγκριση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας πέντε (5) αποσκληρυντών νερού.
ΘΕΜΑ 9ον Ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης :

- Advertisement -

α. Για το έργο «Εγκατάσταση δύο εναλλακτών θερμότητας ισχύος 30MWth έκαστος και αξιολόγησης προσφορών επιτροπής διαγωνισμού», της υπ`αρίθμ. 13/2017 μελέτης.

β. Για την «Προμήθεια προμονωμένων αγωγών και εξαρτημάτων – σωληνώσεων και εξαρτημάτων σωληνώσεων – εργαλείων γενικής χρήσης – αναλωσίμων υλικών, της υπ`αρίθμ. 03/2018 μελέτης.
ΘΕΜΑ 10ον Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, αποκατάστασης διαρροών και κατασκευής νέων συνδέσεων καταναλωτών Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας», της υπ`αρίθμ. 10/2016 μελέτης.
ΘΕΜΑ 11ον Έγκριση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.
ΘΕΜΑ 12ον Έγκριση ανάθεσης σύνταξης μελέτης και εγκατάστασης υπηρεσιών συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων (G.D.P.R.).
ΘΕΜΑ 13ον Ορισμός Δικηγόρου για την «Άσκηση έφεσης κατά των υπ`αρίθμ. 111/2016 και 112/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης».
ΘΕΜΑ 14ον Λήψη απόφασης πληρωμής ή μη χρηματικού θεωρηθέντος εντάλματος κατόπιν διαταγής πληρωμής.
ΘΕΜΑ 15ον Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 16ον Έγκριση 5ου Πρακτικού Εξέτασης Αιτημάτων Καταναλωτών – Πολιτών & Φορέων.
ΘΕΜΑ 17ον Έγκριση πίστωσης ποσού Γραφείων Δ.Ε.ΤΗ.Π. (Πολύκεντρο) περιόδου 2017-2018.
ΘΕΜΑ 18ον Έγκριση Δαπανών Άρθρου 8 παρ. 3 και 4 του Κανονισμού Διαχείρισης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση