Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. 4η Έγκριση ή μη δαπανών, διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 67.873,78 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση ή μη του από 02.02.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής &Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 377.987,19 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% & 24% και αριθμό μελέτης 279/2017.
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Οδική ασφάλεια Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 3/2018.
4. Αποδοχή ή μη δωρεάς παραχώρησης χρήσης δύο (2) σχολικών λεωφορείων από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης έως 31.12.2018.
5. Έγκριση ή μη του από 31.01.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, και κατακύρωση για τη «Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση» προϋπολογισμού 10.306,88 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.
6. Έγκριση ή μη του από 29.01.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, της διαπραγμάτευσης και κατακύρωση για την «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για παροχή υπηρεσιών του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 59.679,96 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 114/2017.
7. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης της μελέτης «Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση Τοπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 99.820,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 244/2017.
8. Έγκριση ή μη τροποποίησης των με αριθμ. πρωτ. 5767/15.02.2017 (προϋπολογισμού 9.003,88 ευρώ με ΦΠΑ 13%) & 5768/15.02.2017 (προϋπολογισμού 54.105,41 ευρώ με ΦΠΑ 13%) συμβάσεων για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης»
9. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμ. 21/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης της εταιρίας «ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κατά του Δήμου Κοζάνης.
10. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμ. 14/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΣΕΚΗ του Λάμπρου κατά του Δήμου Κοζάνης.
11. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση