Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

9 Min Read

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 13η Ανατροπή (ανάκληση) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων ποσού 50.388,76 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

2. 20η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 351.447,64 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Εκτέλεση Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων Δασικής Αναψυχής και Περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Δημόσιο Δάσος ¨Κουρί¨ στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 1.870.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 52/2017.

4. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 25,718 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ξηρολίμνης του Δήμου Κοζάνης.

5. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 22,893 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης – Λήψη απόφασης.

6. Έγκριση ή μη του από 01.11.2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 148/2017.

7. Έγκριση ή μη από 01.11.2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 121.399,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 121/2017

8. Έγκριση ή μη από 20.09.2017 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «για την «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση 13 Φ/Β διασυνδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 259.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 75/2017.

9. Έγκριση ή μη του από 31.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προμήθεια ιστών φωτισμού ΦΟΠ και παραδοσιακών φωτιστικών» προϋπολογισμού 53.772,03 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 99/2017.

10. Έγκριση ή μη του από 23.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Δ.Π) και κατακύρωση για την «Καθαριότητα γραφείων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 60.710,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 125/2017.

11. Έγκριση ή μη του από 30.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για παροχή υπηρεσιών του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 59.679,96 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 114/2017.

12. Τροποποίηση της με αριθμό 72/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών μελετών, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2017»

13. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλον χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Κοντοβουνίου» προϋπολογισμού 4.997,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 192/2017.

14. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Ερατούς πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 235/2017.

15. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Παιδικών Χαρών» προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 236/2017.

16. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροδότηση Κλειστού Γυμναστηρίου Άνω Κώμης» προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 239/2017.

17. Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας δημοτικών κτημάτων (παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3033/1954), για το έτος 2018.

18. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής στις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης (άρθρο 5 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958), για το έτος 2018.

19. Αναπροσαρμογή τελών στάθμευσης στο σύστημα της ηλεκτρονικά ελεγχόμενης στάθμευσης (παρκόμετρα) (άρθρο 4 του Ν. 1900/1990), για το έτος 2018.

20. Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 4 του ν. 1900/1990) στον υπόγειο κλειστό σταθμό αυτοκινήτων επί της Πλατείας Συντάγματος, για το έτος 2018

21. Ανακαθορισμός Ειδικού τέλους Στάθμευσης (παρ. 3 εδαφ. γ του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958) σε οποιονδήποτε φορέα εκτός δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, για το έτος 2018.

22. Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958) για το έτος 2018.

23. Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων (παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010), για το έτος 2018.

24. Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (παρ. 1 & 2 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993), για το έτος 2018.

25. Επιβολή Τελών & δικαιωμάτων στα Δημοτικά Κοιμητηρίων (άρθρο 3 του Ν. 547/1977), για το έτος 2018.

26. Τέλη Λαϊκών Αγορών (άρθρο 7 του Ν. 4264/2014) για το έτος 2018.

27. Ανακαθορισμός των τελών διαφήμισης (άρθρο 15 του Β.Δ. της 24- 9/20.10.1958), για το έτος 2018.

28. Ανακαθορισμός του τέλους χρήσης πεζοδρομίου (άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ), για το έτος 2018.

29. Ανακαθορισμός των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2018.

30. Μείωση τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους, απόρους (κατόχους κάρτας αλληλεγγύης) και άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2018.

31. Ανακαθορισμός του συντελεστή φόρου (παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1080/1980) επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται η προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος, για το έτος 2018.

32. Τέλη καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Κοζάνης (άρθρο 4 του Ν. 1080/1980), για το έτος 2018.

33. Έγκριση ή μη του από 01.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (ΕΔΔΠ) για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 20.989,48 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 201/2017.

34. Έγκριση ή μη της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες και υλικά ανάπτυξης σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο για τη Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη», προϋπολογισμού 5.332,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 240/2017.

35. Έγκριση ή μη της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου», προϋπολογισμού 4.093,24 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 215/2017.

36. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κληροδοτήματος «Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ»

37. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κληροδοτήματος «ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ».

38. Έγκριση ή μη του από 09.11.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 202/2017.

39. Έγκριση ή μη του από 27.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού σε σχολικά κτίρια» προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 62/2016.

40. Έγκριση ή μη του από 07.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 19.990,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 139/2017.

41. Έγκριση ή μη του από 07.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης» προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2017.

42. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση