Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Tην Παρασκευή 20 Οκτωβρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 12η Ανατροπή (ανάκληση) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

- Advertisement -

2. 19η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 26.560,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

3. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στην Τ.Κ. Λυγερής» προϋπολογισμού 4.997,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 211/2017.

4. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κοίλων» προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 215/2017.

5. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Δημοτικών οδών οικισμών Τ.Κ. Καισαρειάς Δ.Ε. Ελίμειας» προϋπολογισμού 4.997,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 196/2017

6. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και επένδυση των στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» προϋπολογισμού 4.999,06 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 194/2017

7. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 26814/09.06.2017 σύμβασης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 90.067,83 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

8. Έγκριση ή μη του από 04.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (ΕΔΔΠ) για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 20.989,48 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 201/2017.

9. Έγκριση ή μη από 12.10.2017 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 121.399,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 121/2017.

10. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 202/2017.

11. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης» προϋπολογισμού 185.197,52 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 120/2017.

12. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.108.200,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 147/2017- Ψήφιση, διάθεση και δέσμευση πίστωσης.

13. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση