Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

4 Min Read

Tην Τετάρτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2018.

2. Αποδοχή ή μη δωρεάς παραχώρησης από τη Δ.Ε.Π.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε, κατά κυριότητα ενός ΙΧ επιβατικού οχήματος Fiat Panda με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΗ 3418 στο Δήμο Κοζάνης.

3. Αποδοχή ή μη της από 29.11.2017 αίτησης της κ. Τζάλιας Άννας του Γεωργίου για διακανονισμό οφειλών από την μίσθωση του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

4. Αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 56225/23.11.2017 αίτησης της κ. Γεωργίου Μαγδαληνής του Κων/νου για λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Ε= 71,262 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης.

5. Καθορισμός τελών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017.

6. Έγκριση ή μη του από 09.01.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Μελετών (Ε.Δ.Δ.Μ.) για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) Σχολικών κτιρίων του Δήμου Κοζάνης».

7. Έγκριση ή μη του από 24.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «για την «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2017» προϋπολογισμού 74.398,51 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 83/2017.

8. Έγκριση ή μη του από 08.01.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 172.200,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 170/2017.

9. Έγκριση ή μη του από 12.01.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προμήθεια αλατιού για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018» προϋπολογισμού 66.960,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 182/2017.

10. Έγκριση ή μη του από 10.01.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 77/2017.

11. Έγκριση ή μη του από 10.01.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου» προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 130/2017.

12. Έγκριση ή μη του από 10.01.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης» προϋπολογισμού 55.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 238/2017.

13. Έγκριση ή μη του από 10.01.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή περίφραξης σε ΧΑΑΥ» προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 218/2017.

14. Έγκριση ή μη του από 10.01.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης» προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 142/2017..

15. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 290.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 218/2017.

16. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση