Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

7 Min Read

Tην Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 9η Τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2017.

- Advertisement -

2. 11η Ανατροπή (ανάκληση) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

3. 18η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 105.070,14 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

4. Έγκριση ή μη του από 18.09.2017 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού 2017» προϋπολογισμού 74.378,63 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 113/2016.

5. Έγκριση ή μη του από 18.09.2017 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια ιστών φωτισμού ΦΟΠ και παραδοσιακών φωτιστικών» προϋπολογισμού 53.772,03 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 99/2017

6. Έγκριση ή μη του από 05.09.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης» προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2017.

7. Έγκριση ή μη του από 21.09.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 82/2017.
8. Έγκριση ή μη του από 18.09.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προμήθεια θερμής ασφάλτου και ασφαλτικού διαλύματος» προϋπολογισμού 38.993,04 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 92/2017.

9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 199,54006 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης.

10. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αλατιού για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018» προϋπολογισμού 66.960,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 182/2017.

11. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών Τ.Κ. Κερασιάς ΔΕ Αιανής» προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 197/2017.

12. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση Κινηματογράφου στην Δ.Κ. Κρόκου» προϋπολογισμού 4.947,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 206/2017.

13. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Τεχνικών Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» προϋπολογισμού 4.998,32 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 205/2017.

14. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Τεχνικών Τ.Κ. Βατερού» προϋπολογισμού 4.998,59 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 204/2017.

15. Έγκριση ή μη του από 25.09.2017 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (ΕΔΔΠ) για την «Καθαριότητα γραφείων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 60.710,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 125/2017.

16. Έγκριση ή μη του από 26.09.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Δ.Π) και κατακύρωση για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στα πλαίσια Λειτουργικής αναβάθμισης και Ενοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)», προϋπολογισμού 14.260,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 36/2016.

17. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 22,893 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

18. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2017» προϋπολογισμού 74.398,51 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 83/2017.

19. Έγκριση ή μη της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για παροχή υπηρεσιών του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 59.679,96 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 114/2017.

20. Έγκριση ή μη του από 26.09.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών 2017» προϋπολογισμού 64.999,96 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 112/2017.

21. Έγκριση ή μη του από 28.06.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 19.990,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 139/2017.

22. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δαπέδων Δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού 4.980,46 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 203/2017.

23. Έγκριση ή μη του από 27.09.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 91/2017.

24. Έγκριση ή μη του από 27.09.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 349.999,99 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 98/2017.

25. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης» προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 142/2017.

26. Έγκριση ή μη επικαιροποίησης των με αριθμών 81/2012 & 82/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων για την γραμματειακή και ταμειακή υποστήριξη των κληροδοτημάτων «Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ», «ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ» και «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ»

27. Έγκριση ή μη του από 28.09.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 109/2017.

28. Έγκριση ή μη της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης» προϋπολογισμού 38.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 207/2017.

29. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Βαλαής Γεώργιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Μοιραστείτε την είδηση