Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

6 Min Read

Tην Τετάρτη 23 Αυγούστου και ώρα 13:30 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 9η Ανατροπή (ανάκληση) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

2. 15η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 5.056,02 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017. .

3. Έγκριση ή μη του από 26.07.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Δ.Π) για την «Προμήθεια ιστών φωτισμού ΦΟΠ και παραδοσιακών φωτιστικών» προϋπολογισμού 53.772,03 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 99/2017.

4. Έγκριση ή μη του από 27.07.2017 Πρακτικού Ελέγχου Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Δ.Π) για την «Προμήθεια θερμής ασφάλτου και ασφαλτικού διαλύματος» προϋπολογισμού 38.993,04 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 92/2017.

5. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 34945/25.07.2017 ένστασης της εταιρίας ALFA ENERGY ΑΒΕΕ κατά της με αριθμ. πρωτ. 34338/20.07.2017 ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξελιγμένων υλικών στεγάνωσης & προστασίας του δώματος της αίθουσας Τέχνης του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 24.798,88 ευρώ.

6. Έγκριση ή μη του από 11.07.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Κρόκου» προϋπολογισμού 305.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 58/2017.

7. Έγκριση ή μη του από 11.07.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς» προϋπολογισμού 14.996,53 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 51/2017.

8. Έγκριση ή μη του από 26.07.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου» προϋπολογισμού 179.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 57/2017.

9. Έγκριση ή μη του από 26.07.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης» προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 71/2017.

10. Έγκριση ή μη του από 27.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών 2017» προϋπολογισμού 64.999,96 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 112/2017.

11. Έγκριση ή μη του από 27.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 91/2017.

12. Έγκριση ή μη του από 03.08.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 349.999,99 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 98/2017.

13. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 71,262 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης.

14. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 62,950 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης.

15. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 199.540,06 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης.

16. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 22,893 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

17. 3η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 25.441,40 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017, ως οικονομική συμμετοχή του Δήμου σε εργασίες που ζήτησε ο Δήμος από τη ΔΕΗ Α.Ε.

18. Εξέταση ένστασης της εταιρίας Τσαβδαρίδης Παναγιώτης κατά της αριομ. 315/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου κατάθεσης δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών για την καθαριότητα γραφείων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.

19. Κατακύρωση ή μη δημοπρασίας για την «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης».

20. Καθορισμός όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο: Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτιρίων του Δήμου Κοζάνης.

21. Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.

22. 8η Τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2017.

23. Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 184.783,56 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

24. Ανακλήσεις – Δεσμεύσεων πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

25. Οικονομική και λογιστική υποστήριξη Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

26. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση