Τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» και της εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

2 Min Read
Αποδοχή και έγκριση των 1/15-09-2021 & 2/05-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση 03.1.1.08 «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» που αποφασίζει την αποδοχή 1273 αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων που αξιολογούνται θετικά και βαθμολογούνται πάνω από τη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της δράσης και 2. την απόρριψη 281 αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων με κωδικούς έργων που αποτυπώνονται
Αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων επί της υπ΄αριθμ 598/15-02-2021 απόφασης απόρριψης πράξεων (ΑΔΑ: 9Ρ1Δ7ΛΨ-20Δ) και επί της υπ΄αριθμ 597/15-02-2021 απόφασης ένταξης πράξεων (ΑΔΑ: ΩΝ8Ρ7ΛΨ-3ΟΓ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» που αποφασίζει 1. Την αποδοχή 70 αιτήσεων ένστασης πράξεων με κωδικούς έργων που αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 του Παρατήματος της παρούσας, οι οποίες βάσει των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και της σχετικής Απόφασης Έγκρισης αυτών, αξιολογούνται θετικά και βαθμολογούνται πάνω από τη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 10.5 της πρόσκλησης της δράσης 2. Την απόρριψη 603 αιτήσεων ένστασης πράξεων με κωδικούς έργων που αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 του Παρατήματος της παρούσας, βάσει των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και της σχετικής Απόφασης Έγκρισης αυτών.
Μοιραστείτε την είδηση