Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη συλλογή αποδείξεων το 2017. Του Σιαμπανόπουλου Αντώνη Οικονομολόγου Λογιστή

10 Min Read

Πως εφαρμόζεται η μείωση για να χτιστεί το αφορολόγητο

 

Η μείωση του φόρου υπολογίζεται στα εισοδήματα του 2017 από μισθούς και συντάξεις του, καθώς και στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται με την κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων

 

Οι μειώσεις του φόρου εφαρμόζονται και για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες εφόσον δηλαδή τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

 

Δεν εφαρμόζεται καμία μείωση σε καμία άλλη κατηγορία φορολογουμένων (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι κλπ)

 

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου , ο φορολογούμενος πρέπει να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες, να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και που έχουν γίνει για τον ίδιο ή τον άλλο σύζυγό του ή το άλλο μέλος του συμφώνου συμβίωσης καθώς και για τα εξαρτώμενα μέλη αυτού

 

Όταν υπάρχει εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από άλλες κατηγορίες, η μείωση του φόρου που προβλέπεται, θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

 

Όταν υπάρχει εισόδημα από ατομική επιχείρηση, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.(πχ καφενείο σε χωριό), μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, η μείωση του φόρου που προβλέπεται θα υπολογίζεται μόνο στο εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός θεωρείται κατ’ επάγγελμα αγρότης.

 

Ποια είναι τα ελάχιστα ποσοστά δαπανών που απαιτούνται

 

Το ελάχιστο ποσό αποδείξεων που χρειάζονται υπολογίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος , σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)                Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης

1,00-10.000,00       10%

10.000,01-30.000,00              15%

30.000,01 και άνω                   20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 

Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο επιπλέον ποσό του εισοδήματος.

 

Παράδειγμα1. Για φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ, απαιτούμενο ποσό δαπανών 1000 ευρώ (10%)

 

Παράδειγμα 2. Για φορολογητέο εισόδημα 25.000 ευρώ, απαιτούμενο ποσό δαπανών 3.250 ευρώ. (1000 ευρώ για το πρώτο κλιμάκιο (10%) και 2250 για το δεύτερο κλιμάκιο (15%)).

 

Ποινή για τη μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών

 

Εάν δεν καλυφθεί το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό βάσει των παραπάνω ποσοστών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται ίσα με το ποσό που προκύπτει από τη αφαίρεση του δηλωθέντος ποσού από το απαιτούμενο και αφού πολλαπλασιαστεί με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

 

Παράδειγμα: Για φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται δαπάνες 2.500 ευρώ ενώ δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 1500 ευρώ. Προκύπτει μια διαφορά μεταξύ απαιτούμενων και δηλωθέντων ύψους 1000 ευρώ. Επομένως θα υπάρξει μια επιπλέον φορολογική επιβάρυνση 220 ευρώ (1000 Χ22%).

 

Ποιες δαπάνες λαμβάνονται υπόψη

 

Με την ΠΟΛ.1005/2017 καθορίστηκαν οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή και η συλλογή αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να γίνουν μέσα στο τρέχον φορολογικό έτος (2017) χωρίς να εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (εφάπαξ ή σε δόσεις).

 

Συγκεκριμένα

 

Οι δαπάνες ισχύουν, εφόσον περιλαμβάνονται στις παρακάτω ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά)

Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός)

Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)

Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρούνται τα ενοίκια

 

Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)

Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρείται η δαπάνη για τέλη κυκλοφορίας και για αγορά οχημάτων, εκτός των ποδηλάτων

Ομάδα 8 (Επικοινωνίες)

Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρείται η αγορά σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών

Ομάδα 10 (Εκπαίδευση)

Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)

Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

 

Εξαιρούνται οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και επομένως δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

 

Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνεται η ομάδα 6 (Υγεία) καθώς αυτές οι δαπάνες εκπίπτουν από άλλη διάταξη.

 

Ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει το ποσό, γίνονται δεκτές, εφόσον αυτός που πληρώνει την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

 

Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι συγκεκριμένες δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

 

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμήςαλλά υποχρεούνται στη συλλογή αποδείξεων

 

α. Φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω (αυτοί που μέχρι το τέλος του 2017 έχουν συμπληρώσει το (70ο) έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947)

β. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω

γ. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση

δ. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., , που υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

ε. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που ζούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή (εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 6 που απαλλάσσονται και από τη συλλογή)

στ. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

ζ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

η. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ

 

θ. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους,

 

ι. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ια. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

ιβ. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

 

Εφόσον οι παραπάνω φορολογούμενοι το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν τις δαπάνες και με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

 

Ποιοι εξαιρούνται γενικά από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά και της συλλογής αποδείξεων

 

α. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών

β. Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή

γ. Οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα

ε. Οι φυλακισμένοι

 

Ποια θεωρούνται ηλεκτρονικά μέσα εξόφλησης δαπανών

 

Θεωρείται ότι η εξόφληση της δαπάνης έγινε με ηλεκτρονικά μέσα όταν έχει εξοφληθεί με έναν από τους παρακάτω ενδεικτικά τρόπους:

 

α. Με κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card))

β. Μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών όπως π.χ.:

β1. Με μεταφορά πίστωσης

β2. Με εντολές άμεσης χρέωσης

β3. Με πάγιες εντολές

β4. Με τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές

β5. Μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)

β6. Μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet)

β7. Με πληρωμή σε γκισέ

β8. Με πληρωμή σε μηχανήματα τύπου «easy-pay»

 

Ως απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά:

 

α. Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement)

β. Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού

γ. Αναλυτική εικόνα καρτών

δ. Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης,

ε. Αντίγραφο τερματικού μηχανήματος (POS)

 

Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

 

Δαπάνες μεταξύ συζύγων

 

Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν επιπλέον ποσό κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για να καλύψει το ελάχιστα απαιτούμενο ποσό δαπανών του.

 

Όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου, το ποσό των δαπανών κατά την εκκαθάριση, θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

 

Πηγή πληροφοριών: taxheaven

 

Μοιραστείτε την είδηση