Τι προτείνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο για το Δασικό Κτηματολόγιο

4 Min Read

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελο επιστολή με προτάσεις, για τη βελτίωση της διαδικασίας σύνταξης του Δασικού Κτηματολογίου ως εξής:
»Η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών, που αποτελεί συνταγματική και διεθνής υποχρέωση της
χώρας, αφορά μία πολύ σημαντική διαδικασία με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και για τους πολίτες, που έχει να κάνει με τη ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, χρήσεων γης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος δημοσίων εκτάσεων, καθώς και προστασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων.
Η σύνταξη δασολογίου θεωρείται ως ένα από τα πρωτεύοντα εργαλεία για τη χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης δασικής πολιτικής. Από την όλη διαδικασία εφαρμογής δεν έλειψαν τα προβλήματα, ενώ ανέκυψαν ζητήματα που χρήζουν διόρθωσης.
Με δεδομένα τα παραπάνω, έχοντας ως στόχο την άρση των αδικιών έναντι των πολιτών και την καλύτερη λειτουργία του κράτους, καταγράφουμε παρακάτω τρία πολύ σημαντικά θέματα με τις προτάσεις μας.
I. Ενώ σε εκτάσεις με χαρακτήρα ΔΑ (ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ) δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στα άρθρα 47 (παρ. 5-14) και 47Β του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, για τις περιοχές που ήδη υφίστανται
αναρτημένοι δασικοί χάρτες, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10 άρθρου 17 Ν.3889/2010, συνδυαστικά με τις 115973/6088/27.10.2014 (ΦΕΚ 2961 Β΄), 156586/2798/19.05.2017 (ΦΕΚ 1782 Β΄) Υπουργικές αποφάσεις και την 158298/3670/04.07.2017 (ΦΕΚ 2355
Β΄) ΚΥΑ, δίνοντας κατ’ ουσία τίτλο κυριότητας σε καταπατητές, σε εκτάσεις με χαρακτήρα ΑΔ (ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ – ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ) υπάρχει μόνο η δυνατότητα υπαγωγής στο άρθρο 67 του N.
998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014 όπου προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου του 1946 και έχουν μεταγραφεί είτε σε χρόνο μεταγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου του 1946 και μέχρι της 08 Αυγούστου του 2004.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
– Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 67 του N.998/1979 (δασωθέντες αγροί), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014 με απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης τίτλων ιδιοκτησίας για τη βεβαίωση κατοχής του γεωτεμαχίου μέσω του Ε9, με ημερομηνία προγενέστερη της ανάρτησης του δασικού χάρτη.
– Αναγνώριση της κυριότητας των δασωθέντων αγρών χωρίς να απαιτούνται τίτλοι προ της 23ης Φεβρουαρίου 1946 (αρκεί να εμφανίζονται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες έτους 1945) με απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης τίτλων ιδιοκτησίας για τη βεβαίωση κατοχής του γεωτεμαχίου μέσω του Ε9, με ημερομηνία προγενέστερη της ανάρτησης του δασικού χάρτη.
II. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν.3208/2003 »Πότε το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις».
ΠΡΟΤΑΣΗ
– Να ενσωματωθούν οι αποφάσεις των επιτροπών του Εθνικού Κτηματολογίου στο άρθρο 10 του Ν.3208/2003 σε εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν στο δασικό χάρτη ως ΑΔ, XA και δικαιώνουν τους προσφεύγοντες έναντι της δήλωσης του Ελληνικού Δημοσίου (Δ/νσεις Δασών).
III. Ο κάθε ενδιαφερόμενος στην Π.Ε Κοζάνης θα πρέπει να περιμένει μέχρι την οριστική κύρωση του δασικού χάρτη προκειμένου να λάβει την απόφαση των Ε.Π.Ε.Α για να ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες (κατασκευή εργοστασίου, Α.Π.Ε., συμβόλαιααγοραπωλησίας κα).
ΠΡΟΤΑΣΗ
– Τμηματική κύρωση του δασικού χάρτη, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διότι με την παρούσα διαδικασία παγώνουν όλες οι επενδύσεις, αγοραπωλησίες κ.λ.π.»

Μοιραστείτε την είδηση