Τη σύμβαση του έργου “Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην Πτολεμαΐδα” υπέγραψε ο Δήμαρχος Εορδαίας

2 Min Read

Υπεγράφη σήμερα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα , μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη και του εκπροσώπου της αναδόχου Εταιρείας «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» , η σύμβαση του έργου «Αντικατάσταση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στον κόμβο των Οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαϊδας» .
Αντικείμενο του έργου είναι αντικατάσταση όλου του πεπαλαιωμένου συστήματος φωτεινής σηματοδότησης με νέο και σύγχρονο σύστημα , αποτελούμενο από φωτεινούς σηματοδότες τύπου LED και ελεγκτή φωτεινής σηματοδότησης νέας τεχνολογίας , ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές και να εξαλειφθούν τα προβλήματα λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών που παρουσιάζονται στον εν λόγω κόμβο.
Επιπλέον προβλέπεται και η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών με σκοπό την κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα για την τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια τόσο της εγκατάστασης των φωτεινών σηματοδοτών , όσο και για την τροφοδοσία των μελλοντικών γραμμών ηλεκτροφωτισμού του εν λόγω οδικού κόμβου.
Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση γείωσης , η οποία περιλαμβάνει το τρίγωνο γείωσης πλησίον του ηλεκτρικού πίνακα τροφοδοσίας , τους γυμνούς χάλκινους αγωγούς καθώς και ράβδους γείωσης πλησίον κάθε ιστού φωτεινής σηματοδότησης.
Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση , στην οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο Δήμαρχος Εορδαίας , καθώς θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη πλέον λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών του συγκεκριμένου Οδικού κόμβου .
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 97.000,00 Ευρώ , ενώ ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών .

Μοιραστείτε την είδηση