Την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου  και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση ή μη του από 13.12.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση & υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορος στην Τ.Κ. Καισαρειάς» προϋπολογισμού 56.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 167/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 13.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση δημοτικών οδών οικισμών» προϋπολογισμού 619.999,19 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 234/2018.

 

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 90/2018.

 

 

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου που αποτελείται από ισόγειο χώρο Ε=65,72 τ.μ. και έναν (1) όροφο Ε=65,72 τ.μ., ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨ που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης στην οδό Μακεδονομάχων & Καρακάση (γωνία) του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2019.

 

 1. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών βάσει της παρ. 11 περ. α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το 2019.

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 355/04.01.2018 σύμβασης για την «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» ποσού 7.700,00 ευρώ
 2. Αποδοχή ή μη δωρεάς παραχώρησης χρήσης δύο (2) σχολικών λεωφορείων από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης έως 31.12.2019.

 

 1. Αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 40849/03.12.2018 αίτησης του κ. Ιωάννη Παπαγερίδη του Κων/νου, για αποζημίωση από το Δήμο, λόγω φθοράς στο αυτοκίνητό του, από αδέσποτα σκυλιά.

 

 • Έγκριση δαπανών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου παγίας προκαταβολής ποσού 36.379,73 ευρώ και απόδοση της από τον προϋπολογισμό χρήσης 2018 των Προέδρους & Εκπροσώπων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 212/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για τα «Ταχυδρομικά τέλη» προϋπολογισμού 40.273,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%»

 

 • Έγκριση ή μη της με αριθμό 292/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 85.943,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%»

 

 • Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

 

Μοιραστείτε την είδηση