Την Δευτέρα 27 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

4 Min Read

Tην Δευτέρα 27 Αυγούστου και ώρα 7 μ. μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πτολεμαΐδας, με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή πράξης ένταξης των έργων Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ Ασβεστόπετρας & Ανακατασκευή Διοικητηρίου πρώην ΑΕΒΑΛ – σύμφωνα με βιοκλιματικά κριτήρια σχεδιασμού Τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού προγράμματος Τρόπος εκτέλεσης έργου.
Εισηγητής: Υπ. του Γραφείου Προγραμματισμού

2. Αποδοχή ένταξης πράξης του Δήμου Εορδαίας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την προμήθεια – τοποθέτηση Παιδικών χαρών και επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων.
Εισηγητής: Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού

3. Έγκριση εγχειριδίου διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού

4. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την «Προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας Μεγάλων Πράσινων Σημείων, Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Κινητών Πράσινων Σημείων στην ΠΔΜ»
Εισηγητής: Yπ. Δ/νση Π.Υ.
5. Περί υποβολής πρότασης στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018
Εισηγητής : Υπ. Γραφείου πρ/σμού.

6. Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΠΑΑ) 2014-2010 LEADER ΠΑΑ 2014- 2020
Εισηγητής : Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού.

7. Έκδοση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης διασύνδεση κτηρίου Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

8. Έγκριση μελέτης σηματορρύθμισης κόμβου οικοτροφείου & Ελευθερίας
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

9. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαφόρων έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών διαφόρων έργων
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

11. Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και Φυσικού Εδάφους.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

13. Eπικαιροποίηση της υπ’αριθ. 545/2000 και 355/2011 ΑΔΣ σχετικά με την τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα ΟΤ 3α-52 και 395α
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

14. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ για δημοπράτηση έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

15. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας & Πρασίνου
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

16. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

17. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

18. Αποδοχή & Εξειδίκευση ποσού από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2018 και δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

19. Αναμόρφωση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

20. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους & εκτέλεση πρ/σμού Β τριμήνου 2018
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

21. Αίτημα του συλλόγου Αεροσφαίρισης ΩΜΕΓΑ
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

22. Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών και έκδοση αδειών παραγωγού υπαίθριου Εμπορίου
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

23. Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

25. Απόδοση Δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

26. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις και παραλλαγή δικτύων ΦΟΠ
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

27. Μείωση μισθωμάτων περιπτέρων
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

28. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

29. Λήψη απόφασης σχετικά με Κοπή δένδρων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Σερσέμης Κων/νος

30. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ
Εισηγητής : Η Πρόεδρος ΔΣ Κύρκα Μαρία

31. Έγκριση αποφάσεων σχολικών επιτροπών.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής επιτροπής Αριστερίδης Ιωάννης

32. Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της ΚΕΔΕ
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΕ Κατσίδης Ευστάθιος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Μοιραστείτε την είδηση