Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

6 Min Read

Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου  και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή τους Δήμου Κοζάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

- Advertisement -

 

 1. Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019 του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 25.10.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 110.760,82 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 145/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 22.11.2018 Πρακτικού Ελέγχου Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 96.588,61 ευρώ και αριθμό μελέτης 66/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 23.10.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 343.100,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 116/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 253,24449 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης– Λήψη απόφασης.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 286/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Μηχανημάτων καθαρισμού οδών» προϋπολογισμού 34.968,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%»

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 284/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για το Δημοτικό Κτηνιατρείο» προϋπολογισμού 34.799,56 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%»

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σκαλοστασίων και νεκροταφείου πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 399.979,60 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 260/2018.

 

 1. 6η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 340/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018).

 

 • Έγκριση ή μη του από 26.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου Πιλοτική δράση ¨ΕΜΑΥΤΙΩΝ¨ – Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου & 5ου Γυμνασίου Κοζάνης» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 109/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 27.11.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθειας εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων» προϋπολογισμού 649.078,08 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 7/2018.

 

 • Έγκριση ή μη του από 27.11.2018 Πρακτικού Ελέγχου Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τις «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπιση θεομηνιών 2018-2018 Δ.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 71.869,16 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 189/2018.

 

 • Έγκριση ή μη του από 29.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας οδών εκτός σχεδίου πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 247.899,99 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 191/2018

 

 • Σύνταξη έκθεσης α΄ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 • Σύνταξη έκθεσης β΄ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 • Σύνταξη έκθεσης γ΄ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 • Αποδοχή ή μη δωρεάς ποσού 7.000,00 ευρώ από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ως χορηγία για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2018-2019 του Δήμου Κοζάνης.

 

 • Αποδοχή ή μη δωρεάς ποσού 1.000,00 ευρώ από την εταιρεία «Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε.» ως χορηγία για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2018-2019 του Δήμου Κοζάνης.

 

 • Έγκριση ή μη της με αριθμό 287/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Καθαριότητα γραφείων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης » προϋπολογισμού 68.522,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%»

 

 1. Αποδοχή ή μη δωρεάς ποσού 3.000,00 ευρώ από την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως χορηγία για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2018-2019 του Δήμου Κοζάνης.

 

 • Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. 1η Έγκριση γενόμενης δαπάνης και έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος σε βάρος της σχετικής πίστωσης ποσού 1.485,82 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2018 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨

 

 1. 1η Έγκριση γενόμενης δαπάνης και έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος σε βάρος της σχετικής πίστωσης ποσού 1.045,70 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2018 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση