Την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

4 Min Read

Την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Υποδομές Στήριξης της Κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 44/2018.

2. Έγκριση ή μη του από 08.03.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 377.987,19 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% & 24% και αριθμό μελέτης 279/2017.

3. Έγκριση ή μη του από 14.03.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 290.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 278/2017.

4. 1η Έγκριση δαπανών ποσού 9.585,02 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2018, ως οικονομική συμμετοχή του Δήμου σε εργασίες που ζήτησε ο Δήμος από τη ΔΕΗ Α.Ε.

5. Άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 296/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την προσφυγή της κ. Χαρίκλειας Μάτα του Χαρισίου, ως ασκούσα τη γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου.

6. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 59/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αγωγή της εταιρίας «ΑΤΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» κατά του πρώην Δήμου Ελίμειας και ήδη του Δήμου Κοζάνης.

7. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικών υποδομών Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 4.992,24 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 63/2018.

8. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδικών υποδομών Δ.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 4.992,24 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 62/2018.

9. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

10. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

12. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του α΄ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

13. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του β΄ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

14. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

15. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του α΄ τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

16. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του β΄ τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

17. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Κοζάνη, 30 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση