Την Παρασκευή 16 Μαρτίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Tην Παρασκευή 16 Μαρτίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ή μη του από 27.02.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Δημοτικού σχολείου στην Τ.Κ. Μαυροδεντρίου» προϋπολογισμού 39.050,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 241/2017.

2. Έγκριση ή μη των από 28.02.2018 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για τις για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Αμαξοστασίου του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 44.086,96 ευρώ με ΦΠΑ 24 % και αριθμό μελέτης 1/2018.

3. Έγκριση ή μη του από 02.08.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, της διαπραγμάτευσης για την «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 121.399,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 121/2017.

4. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 4.999,06 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 32/2018.

5. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Κοζάνης – Κατασκευή Νέας Πτέρυγας και Αναμόρφωση – Αναβάθμιση Υπάρχουσας Πτέρυγας Β΄» προϋπολογισμού 3.350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 143/2018.
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της «Προμήθειας Οργάνων Παιδικών Χαρών» προϋπολογισμού 199.910,32 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 5/2018.

7. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε = 7.996,00 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

8. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε = 8.000,00 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

9. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε = 4.800,00 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών μελετών, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2018 – Κατάργηση της με αριθμ. 28/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

11. Έγκριση ή μη του από 08.03.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» προϋπολογισμού 33.023,93 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 243/2017.

12. Γνωμοδότηση για αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 2755/25.01.2018 αίτησης του κ.Αρουτσίδη Ηλία του Γεωργίου, για καθορισμό τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης έκτασης Ε=53,412 τ.μ. που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 16086010403Α στο Ο.Τ. 38 (01Α) σύμφωνα με την αριθμ. 1/1998 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «Δ.Δ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ»

13. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση