Την Πέμπτη 30 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων – Βελβεντού

4 Min Read

Την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Περί έγκρισης κανονισμού εμποροπανήγυρης Σερβίων − Βελβεντού.
2. Περί έγκρισης των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου της εμποροπανήγυρης Σερβίων έτους 2018.
3. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2017 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
4. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2018 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
5. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2018 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
6. Περί αποδοχής διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων.
7. Περί αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων − Βελβεντού οικονομικού έτους 2018.
8. Περί έγκρισης κανονισμού Λαϊκών αγορών του Δήμου Σερβίων − Βελβεντού.
9. Περί τροποποίησης των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν στις χρήσεις γης στο ρυμοτομικό σχέδιο στον οικισμό Βελβεντού του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
10. Περί αποδοχής των όρων ένταξης και τροποποίησης του προϋπολογισμού για την εγγραφή της χρηματοδότησης του έργου «Έργα πρόσβασης σε γεωργική γη στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού» στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 με προϋπολογισμό 223.000,00 ευρώ και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010689240.
11. Περί έγκρισης 3ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Καταφυγίου Δήμου Βελβεντού».
12. Περί επιλογής της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη στα Σέρβια».
13. Περί χορήγησης 2ης παράτασης για το έργο «Κατασκευή ανοιχτού στίβου 350μ, έξι διαδρόμων με συνθετικό τάπητα στο δημοτικό στάδιο Σερβίων».
14. Περί χορήγησης 1ης παράτασης για το έργο «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού».
15. Περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης Κ.Π.Ε Βελβεντού».
16. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση δεξαμενής Δ4 ΤΟΕΒ Βελβεντού».
17. Περί συναίνεσης του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για τον καθαρισμό και τσιμεντόστρωση της κοίτης του ρέματος Κρανιδίων.
18. Περί έγκρισης μελετών για το πρόγραμμα LEADER.
19. Περί επισκευής της στέγης του κτηρίου του Δημοτικού Ωδείου Σερβίων.
20. Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Κοινωφελούς επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.
21. Περί ορισμός ελεγκτών διαχειριστικού ελέγχου στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
22. Περί συζήτησης και έκδοσης ψηφίσματος για το πόσιμο νερό του Βελβεντού από την περιοχή «Μπιτζινίσιος».
23. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.
24. Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης προμήθειας τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ.
25. Περί εξουσιοδότησης πρόεδρου του ΝΠΔΔ να χειριστεί το θέμα οφειλών προς τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ.
26. Περί ένταξης του Ν.Π.Δ.Δ Προσχολικής αγωγής, παιδείας, κοινωνικής μέριμνας του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στις επιχειρήσεις- φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του Σχολικού έτους 2018 – 2019.
27. Περί αποδοχής πρόσκλησης για συμμετοχή – προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών σταθμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 και εξουσιοδότησης του προέδρου του ΝΠΔΔ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
28. Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας».
29. Περί διοργάνωσης Ιατρικού συνεδρίου στα Σέρβια.
30. Περί επιχορήγησης Δ.Ε.Α.Λ.Π από τον Δήμο Σερβίων − Βελβεντού.
31. Περί παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ Ελάτης στο Μορφωτικό Σύλλογο Ελάτης.
32. Περί διαγραφής ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
33. Περί χορήγησης και ανάκλησης αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
34. Περί διοικητικής αποβολής Δημότη από Δημοτικό ακίνητο στην Τ.Κ Καστανιάς.
35. Περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.
36. Περί αντικατάστασης μέλους Δ.Σ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

- Advertisement -

Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε την είδηση