Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

6 Min Read

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
2 Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) για τη σύμβαση με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ΒΑ Τομέα Εράτυρας Δήμου Βοΐου». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
3 Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) για τη σύμβαση με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ΝΔ Τομέα Εράτυρας Δήμου Βοΐου». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
4 Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών κλπ εκδηλώσεων. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
5 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμους δημότες. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
6 Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
7 Αποδοχή της αρ. 141.9.1 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα:  Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018», αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για τις περεταίρω ενέργειες. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
8 Κάλυψη ίδιας συμμετοχής των προτάσεων που θα υποβληθούν για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και στο Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», στη Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
9 Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
10 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 271/2015 ΑΔΣ περί: «Εξουσιοδότηση υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι θα πραγματοποιούν συναλλαγές με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
11 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου, (τακτικών και αναπληρωματικών) για την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
12 Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
13 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Εράτυρας».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
14 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
15 Οριστική παραλαβή της με αριθμό 15/2018 μελέτης: «Ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
16 Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Πενταλόφου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
17 Δέσμευση τροποποίησης του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος.
18 Παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση πλατείας 4ης Νοεμβρίου Σιάτιστας». – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
19 Ορισμός δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την συγκρότηση των Διοικουσών Επιτροπών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟ.Π.Φ.Υ.). – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
20 Εξέταση των με αριθμ. 36&37/2018 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί «κοπής δένδρων». Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
21 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων για φωτοβολταϊκό σταθμό επί αγροτικής οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή «Κέδρα», της Τ.Κ Παλαιοκάστρου. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
22 Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων, για μονάδα μεταποίησης αρωματικών φυτών, ιδιοκτησίας Μαχανίδη Αποστόλου, επί δημοτικής οδού εντός των ορίων του οικισμού Βροντής. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
23 Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 5477/87 άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της κ. ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ στην Εράτυρα και απομάκρυνση κουβουκλίου από την κεντρική πλατεία Εράτυρας.

– Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

24 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 44/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα: «Υποχρεωτική αναµόρφωση πινάκων στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 σύµφωνα µε την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και ΦΕΚ3635/Β΄/27-08-2018)». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
25 Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος του Δ.Σ. Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
26 Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος.
27 Αιτήσεις.
  Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ελευθέριος Τζιλίνης

Μοιραστείτε την είδηση