Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας ενέκρινε το «Τοπικό Δημοτικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων» του Δήμου

3 Min Read

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας ενέκρινε στην συνεδρίαση της 22 ας Φεβρουαρίου 2016 το «Τοπικό Δημοτικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων» του Δήμου, που εισηγήθηκε η Υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας ζωής Ευτέρπη Δεληγιώργη, η περίληψη του οποίου έχει ως εξής:
«Το Τ.Δ.Σ.Δ.Α. συντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων και αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους Δήμους της χώρας, με βάση τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), που πρόσφατα εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ με την ΚΥΑ 51373/4684/25-11-2015 (ΦΕΚ 2706Β) και τέθηκε σε ισχύ με την ΠΥΣ 49/2015 (ΦΕΚ 174Α)
Οι στόχοι του σχεδιασμού – σε βάθος 5ετίας – είναι η μείωση της δημιουργίας και της παραγωγής απορριμμάτων και της μείωσης της επικινδυνότητας των όσων απορριμμάτων οδηγούνται τελικώς προς την υγειονομική ταφή [ΧΥΤΑ].
Για την επίτευξη αυτών των στόχων πρέπει να εφαρμοστούν κάποιες δράσεις στις οποίες ενσωματώνονται ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο Δήμος αυτόνομα είτε σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, καθώς και με την ενίσχυση τόσο με μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα (κάδοι και οχήματα συλλογής), όσο και με ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας με εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό (αναλύονται στο σχέδιο οι αναγκαίες προμήθειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν)
Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών που εκτός από αυτά που γίνεται σήμερα (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο) θα επεκταθεί σε ότι άλλο μπορεί να ανακυκλωθεί [βρώσιμα έλαια, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό υλικό, επαναχρησιμοποίηση υλικών (ενδύματα, υποδήματα, βιβλία κλπ), κομποστοποίηση, προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, μπαταρίες οικιακής χρήσης, πράσινα απόβλητα κήπων/πάρκων κλπ], έτσι ώστε το να μειωθούν στο ελάχιστο τα απορρίμματα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα – εκτός από το προφανές, την προστασία του περιβάλλοντος – την εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο καθώς όπως είναι γνωστό, για κάθε τόνο απορριμμάτων υπάρχει χρέωση 35,00 ευρώ περίπου για την υγειονομική ταφή τους.
Σχεδιάζεται επίσης, η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος υπολογισμού τελών καθαριότητας σε σύγχρονα συστήματα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και η εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων σε πολίτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ΔσΠ και Ανακύκλωση
Ένα καινοτόμο στοιχείο του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου (πάρκο, πλατεία) με την προοπτική να δημιουργηθούν ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, όπου θα μπορούν οι πολίτες να προσκομίζουν και να εναποθέτουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, είτε απόβλητα για ανακύκλωση ή και ειδική διαχείριση, είτε αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση.
Η χρηματοδότηση των δράσεων και των ενεργειών θα εξασφαλισθεί από την ένταξη αυτών στο ΕΣΠΑ αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά ταμεία».

Μοιραστείτε την είδηση