Τρεις οι υποψήφιοι σύμβουλοι του ΥΠΕΝ για τα κίνητρα στήριξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

5 Min Read

Σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης κατά την προετοιμασία νομοθετικού πλαισίου παροχής κινήτρων στήριξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης θέλει να προσλάβει το ΥΠΕΝ και για το σκοπό αυτό καλεί τρεις εταιρείες να υποβάλλουν προσφορά για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.

Πρόκειται για τις εταιρείες ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, ΑΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. και ICAP ADVISORY AE, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών που τηρεί η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του έργου.

- Advertisement -

Αντικείμενο εξειδικευμένων υπηρεσιών του αναδόχου 

Η βιομηχανία του λιγνίτη αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας κατά μήκος του άξονα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα και στο Δήμο Μεγαλόπολης, δημιουργώντας συνθήκες μονοδιάστατης ανάπτυξης και εισοδηματική ευημερία που περιόρισε σημαντικά άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πολυετούς και μονόπλευρης εστίασης στη λιγνιτική δραστηριότητα, σε αντίθεση και σε βάρος όλων των άλλων δραστηριοτήτων. Οι προϋπάρχοντες της λιγνιτικής δραστηριότητας παραγωγικοί κλάδοι είτε έχουν ατονήσει είτε έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ οι υφιστάμενες δραστηριότητες αδυνατούν να απορροφήσουν το εργατικό δυναμικό, λόγω και της συρρίκνωσης και γήρανσης των τοπικών πληθυσμών.

Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ/MasterPlan) για τον προσδιορισμό στρατηγικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων των περιοχών αυτών προβλέπει ένα πλέγμα μέτρων και κινήτρων, με στόχο την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων μέσα από την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ειδικότερα, τα κίνητρα θα σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να συγκροτηθεί ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές μετάβασης όπως αυτές προσδιορίζονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να στραφεί η τοπική οικονομία σε άλλους παραγωγικούς τομείς και να ενισχυθεί η απασχόληση. Το ύψος και το είδος των κινήτρων θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του έργου λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους.

α) Τεχνική υποστήριξη στο σχεδιασμό του θεσμικού πλαισίου παροχής κινήτρων 

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του θεσμικού πλαισίου παροχής κινήτρων, αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η τεχνική υποστήριξη με την παροχή της κατάλληλης τεκμηρίωσης (κλαδικά στοιχεία, δείκτες κ.ά.) και την υποβολή προτάσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή για την επιλογή του βέλτιστου θεσμικού πλαισίου – πλέγματος κινήτρων.

Τα κίνητρα θα στοχεύουν:

-Στην προσέλκυση νέων επενδύσεων – νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων

-Στην διατήρηση και βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει την απαιτούμενη τεκμηρίωση και τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασμό του νέου θεσμικού πλαισίου παροχής κινήτρων (σχεδίου νόμου) και ιδίως τεχνική υποστήριξη και παροχή κλαδικών στοιχείων, δεικτών και λοιπού τεκμηριωτικού υλικού προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων και επενδύσεων. Ειδικότερα το έργο του Αναδόχου, θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση και προτάσεις στα εξής:

 προσδιορισμό της στόχευσης του νέου καθεστώτος τόσο σε ότι αφορά στην προσέλκυση νέων επενδύσεων όσο και σε ότι αφορά στη στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων

 προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δύναται να ωφεληθούν από το νέο πλέγμα κινήτρων

 προσδιορισμό του είδους των παρεχόμενων κινήτρων κατά περίπτωση, όπως κεφαλαιακές ενισχύσεις, φορολογικά κίνητρα, επιδότηση λειτουργικών δαπανών, επιδότηση κόστους απασχόλησης, αδειοδοτικά κίνητρα

 καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των νέων κινήτρων λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις εφαρμογής του υφιστάμενου κοινοτικού θεσμικού πλαισίου (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών ενισχύσεων, Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, Ειδικά Καθεστώτα)

 πρόταση σχεδιασμού του συστήματος αξιολόγησης των αιτήσεων και των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδύσεων

 προσδιορισμό των αρμόδιων φορέων παροχής και διαχείρισης των κινήτρων κατά περίπτωση.

β) Τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ 

Λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων αναδείχθηκε ότι τα εγκεκριμένα κίνητρα δεν επαρκούν για να προσελκύσουν πολυτομεακές επενδύσεις, ικανές να ισορροπήσουν τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης από τη διαδικασία μετάβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει το υπό ανάπτυξη πλαίσιο παροχής κινήτρων να εγκριθεί από τις υπηρεσίες της ΕΕ, ως Ειδικό Καθεστώς.

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ παρέχοντας την αναγκαία τεκμηρίωση όπου ζητηθεί έως τη λήξη της σύμβασης του έργου.

Παραδοτέα του έργου

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα εξής:

1)Υλικό τεκμηρίωσης και προτάσεις για το νέο καθεστώς

2)Υλικό τεκμηρίωσης κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις υπηρεσίες της ΕΕ.

Πηγή energypress

Μοιραστείτε την είδηση