Ξεκινάει η αξιολόγηση των προτάσεων για το Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020-2023

4 Min Read

Στη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μπαίνει η κατάρτιση του «Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020-2023», καθώς, με απόφαση του Κ. Μουσουρούλη, ως προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Μετάβαση, συστάθηκε η Ομάδα Εργασίας & Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που θα την αναλάβει.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, αναπροσανατολισμού της απασχόλησης, διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας, προσέλκυσης άμεσων επενδύσεων, καθώς και στην προετοιμασία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την υποδοχή νέων δραστηριοτήτων και επενδύσεων μεγαλύτερης κλίμακας, όπως θα εξειδικευθούν στο υπό κατάρτιση Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ / Master Plan).

- Advertisement -

Η σχετική πρόσκληση απευθύνονταν σε φορείς του δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης, σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και σε ακαδημαϊκούς – ερευνητικούς φορείς με έδρα ή/και δραστηριοποίηση στις περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος, δηλαδή στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Το ενδιαφέρον για υποβολή προτάσεων αποδείχτηκε αυξημένο, με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν να αφορούν ένα μεγάλο πλήθος έργων, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Με την απόφαση του Κ. Μουσουρούλη, ως μέλη της ΟΔΕ ορίζονται οι:

1.Στυλιανός Σκαρβελάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Msc Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων, ως Πρόεδρος

2.Δέσποινα Καραρήγα, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη ως μέλος και αναπληρώτρια του Προέδρου

3.Αναστάσιος Χατζέλλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, στέλεχος ΜΟΔ Α.Ε. & μέλος Ο.Υ. Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ, ως μέλος

4.Ευάγγελος Βίσκος, Πολιτικός Μηχανικός, Msc Συγκοινωνιολόγος, ως μέλος

5.Νίκη Βουμβουλάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Msc Προστασία Περιβάλλοντος, ως μέλος

6.Όλγα Μαυρίδου, Τοπογράφος Μηχανικός, ως μέλος

7.Πετρούλα Μεντίζη, Μηχανολόγος Μηχανικός, Msc Διοίκηση επιχειρήσεων, ως μέλος

8.Καλλιόπη Μπατζακίδου, Δικηγόρος, ως μέλος

9.Ελένη Πεταλωτή, Γεωλόγος, Msc Διεργασίες και τεχνολογίες προηγμένων υλικών, ως μέλος

10.Κυριακή Σαριδάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Msc in Civil Enginiring Structures (City University of London), Msc Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α.Π.Θ., ως μέλος

11.Ζέτα Ρίζου, Γεωπόνος, Διδακτορική διατριβή Εδαφολογία, Msc Γενική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, ως μέλος

12.Νικολέτα Τσιρώνη, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος

13.Βασιλική Μπάρτζη, ΤΕ Μηχανικός, στέλεχος ΜΟΔ Α.Ε. & μέλος Ο.Υ. Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ, ως μέλος.

Η ΟΔΕ θα έχει συμβουλευτικό, τεχνικό και υποστηρικτικό ρόλο προς τη Συντονιστική Επιτροπή, ως προς τη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για την ενεργοποίηση του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος 2020-2023 (ΕΜεΠ 2020-2023).

Συγκεκριμένα, το έργο που καλείται να επιτελέσει η ΟΔΕ προσδιορίζεται ως εξής:

1.Αξιολόγηση μετά της σχετικής τεκμηρίωσης (συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης) των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αριθμ 82575/03.08.2020 Προκήρυξης – Ανοικτής Πρόσκλησης για Δημόσιους Φορείς με στόχο την κατάρτιση ενός «Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020-2023», όπως έχει τροποποιηθεί.

2.Επικοινωνία με τους φορείς υποβολής των προτάσεων για την παροχή διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων.

3.Κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, όπου ενδεικτικά θα περιλαμβάνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης , ανάλυση ανά κριτήριο αξιολόγησης, ιεράρχηση /κατηγοριοποίηση έργων ανά τομέα ή/και ανά άξονα προτεραιότητας, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως θα αποφασισθεί από την ΟΔΕ.

4.Ενημέρωση των φορέων υποβολής των προτάσεων για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

5.Μέριμνα για την προώθηση των πλέον σκοπίμων πράξεων για υλοποίηση ή/και ωρίμανση στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των Ε.Π. 2014-2020 ή του εθνικού ΠΔΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

6.Συνεργασία με τις άλλες Επιτροπές και ΟΔΕ που έχουν συσταθεί με συμβουλευτικό, τεχνικό και υποστηρικτικό ρόλο προς τη Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ.

energypresss

Μοιραστείτε την είδηση